USMERNENIE NA REALIZÁCIU
PRAKTICKEJ ČASTI ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY (PČOZ MS) formou obhajoby vlastného projektu (spracovaním KOP)

 

Do 20. 09. príslušného školského roka vyhlásia predmetové komisie odborných predmetov témy, ktoré sú vhodné na spracovanie PČOZ MS formou obhajoby vlastného projektu.

Na základe zvolenej témy odovzdá žiak do 30. 09. príslušného školského roka vyplnenú Prihlášku na formu PČOZ MS, v ktorej svojím podpisom potvrdí výber témy KOP. Tlačivo je zverejnené na internetovej stránke školy.
KOP je zameraná podľa  študijného odboru  a potrieb praxe. Počas štúdia rieši žiak KOP individuálne. V odôvodnených prípadoch (v súvislosti s náročnosťou a rozsahom KOP) predmetová komisia schvaľuje skupinové spracovanie (max. 2 študenti v skupine).

Autorom  KOP je žiak  a  jeho  samostatná práca nemôže byť plagiátom. Žiak, ktorý je uvedený ako autor, je pôvodcom práce a preberá zodpovednosť za jej obsah.
Každá téma KOP má stanoveného konzultanta. Konzultant pomáha študentovi orientovať sa v odbornej literatúre, posudzuje osnovu práce a jej logickú štruktúru, sleduje a kontroluje celý priebeh tvorby práce.
Podľa harmonogramu tvorby KOP využíva žiak počas spracovania práce konzultácie dohodnuté s konzultantom v rozsahu min. 7 hodín. Účasť na konzultáciách prezenčne alebo dištančne musí byť zaznamenaná na Konzultačnom hárku k spracovaniu KOP.

Ďalšie dokumenty na stiahnutie:
 
Podmienky na realizáciu KOP:
1. účasť v školskom kole SOČ
2. odovzdanie práce s náležitosťami SOČ do 10. 02. 2022
3. obhajoba SOČ v školskom kole 15. 02. 2022
4. termín odovzdania KOP po zapracovaní pripomienok je k 10.03.2022
 

Prihláška na formu MS

Náležitosti práce

Konzultačný hárok

Šablóna obalu

Usmernenie k priebehu MSPodmie