Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je zriadená.

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

ČINNOSŤ RADY ŠKOLY

 

Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.

Rada školy:

 • uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy,
 • predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa na základe výsledkov výberového konania,
 • predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu zriaďovateľa na odvolanie riaditeľa školy z funkcie v zmysle § 3 ods.9 zákona č. 596/2003 Z.z.,
 • vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy,
 • vyjadruje sa ku dlhodobým koncepčným zámerom rozvoja školy,
 • prerokúva školský vzdelávací program a výchovný program  na nasledujúci školský rok,
 • vyjadruje sa k návrhu na zrušenie školy, jej spájanie alebo združovanie s inými školami,
 • vyjadruje sa k dokumentom, ktoré riaditeľ školy predkladá zriaďovateľovi na schválenie v súlade s § 5 ods. 7 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.,a to najmä:
  • k návrhu na počty prijímaných žiakov,
  • k návrhu na zavedenie študijných odborov a zameraní,
  • k návrhu rozpočtu školy do 15. februára bežného roka na nasledujúci kalendárny rok,
  • k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy – podľa aktuálnych požiadaviek,
  • k správe o výchovno-vzdelávacej činností, jej výsledkoch a podmienkach školy,
  • k správe o výsledkoch hospodárenia školy,
  • k informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

Zoznam členov Rady školy