Preambula

Žiak sa dobrovoľným rozhodnutím študovať na Strednej priemyselnej škole dopravnej, Hlavná 113, Košice zaväzuje riadne dochádzať do školy, plniť povinnosti súvisiace so štúdiom, riadiť sa zásadami všeľudskej morálky v duchu humanizmu, demokracie, tolerancie a tiež plniť všetky povinnosti, ktoré preňho vyplývajú zo všeobecne platných nariadení a vnútorného poriadku školy.

V záujme naplnenia práva na vzdelanie škola zabezpečuje svoj vnútorný chod, organizáciu života študentov a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas strávený v škole bol maximálne efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a aby bol aj časom príjemne stráveným tak žiakmi ako aj pedagogickými zamestnancami školy. Naša škola sa zaväzuje dodržiavať Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Európsku kultúrnu konvenciu, Európsku sociálnu chartu, Listinu základných práv a slobôd, Ústavu Slovenskej republiky, Deklaráciu práv dieťaťa z roku 1959, ktorá obsahuje 10 základných zásad špecificky týkajúcich sa samotných detí, a Dohovor o právach dieťaťa z roku 1989, ku ktorému od 1. januára 1993 pristúpila aj SR.

SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice sa zaväzuje dodržiavať Chartu dieťaťa a ľudské práva vo vzťahu k žiakom, učiteľom, zamestnancom, rodičom a tým subjektom, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní študentov školy. Vnútorný školský poriadok vychádza z vyšších právnych noriem týkajúcich sa stredných škôl(Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláška MŠ SR č.282/2009 o stredných školách), je základnou organizačnou normou pre žiakov SPŠ dopravnej, Hlavná 113, Košice a jeho dodržiavanie umožní naplniť túžbu všetkým žiakom po vzdelaní v pokojnej atmosfére. V čase mimoriadnej situácie súvisiacej s pandémiou COVID 19 sú žiaci povinní riadiť sa pokynmi a usmerneniami súvisiacimi so situáciou. V prípade nedodržania týchto pokynov sa bude postupovať podľa sankcií vydaných príslušnou inštitúciou.

Kompletný Školský poriadok je k dispozícii v škole, u triednych učiteľov, výchovného poradcu, na vedení.

 

Školský poriadok školy SPŠD (pdf)