“ŠKOLA JE PRIESTOROM, KTORÝ BY MAL ROZDIELY PREKONÁVAŤ

A NIE ICH POSILŇOVAŤ”

 

Školský špeciálny pedagóg (ŠŠP)

Mgr. Ivan Daňko

 

Konzultáciu je potrebné si vopred dohodnúť v čase od 7:00 hod  – 15:00 hod.

Kontakty:    email: spec.pedagog@spsdopravnake.sk

           tel.: 055/727 70 24

 miestnosť: č. 119, prízemie

 EŽK

logo inkluzívny tím

 Medzi hlavné úlohy ŠŠP patrí:

  1. Administratívna a dokumentačná činnosť
  2. Odborná činnosť so žiakom – priama intervenčná práca a s ňou súvisiace činnosti
  3. Preventívna a depistážna činnosť
  4. Metodicko-odborná činnosť

(podrobný popis činností ŠŠP nájdete na odkaze: Procesné štandardy odborných a odborno-metodických činností » Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (vudpap.sk) )

Práca ŠŠP je zameraná hlavne na prácu so žiakom so špeciálno výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) tak, aby jeho špecifiká čo v najmenšej možnej miere ovplyvňovali výchovno-vzdelávací proces zo všetkých strán.

ŠŠP je koordinátorom činností pri práci s rodičmi, pedagógmi a odbornými zamestnancami, je poradcom rodičom, pedagógom a odborným zamestnancom. V neposlednom rade sa podieľa na tvorbe, korekcii individuálnych výchovných plánov (IVP) spolu s inštitúciami a zariadeniami poradenstva.

Materiály pre rodičov:

Nenávistné prejavy ONLINE                                 Radikalizácia a násilný extrémizmus                                         Kyberšikana