Prehrať video

Študijný odbor:  3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

Štúdium:             4-ročné s maturitou


Smerovania:       cestná doprava a preprava

                             železničná doprava a preprava

Smerovanie sa vyberá na konci 1. ročníka. 

  

Odbor je vhodný pre každého, kto má záujem o:

 • cestnú dopravu a prepravu, údržbu cestných vozidiel, logistiku, skladovanie, tovaroznalectvo a samostatné podnikanie v cestnej doprave,
 • železničnú dopravu a prepravu, údržbu železničných vozidiel,
  elektrickú trakciu a energetiku, oznamovaciu a zabezpečovaciu techniku a riadenie železničnej dopravy.

Študent má možnosť získať vodičský preukaz skupiny B, štipendiá.

Absolvent cestnej dopravy a prepravy sa uplatní:

 • v servisných centrách a predajniach automobilov,
 • v mestskej hromadnej a vnútrozávodnej doprave,
 • v dopravných podnikoch a na správach ciest,
 • v prevádzke vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej dopravy.

Cestná doprava očami žiakov

Absolvent železničnej dopravy a prepravy sa uplatní:

 • v dopravnej, prepravnej a opravárenskej prevádzke železničnej
  dopravy,
 • v ekonomickej oblasti a zákazníckych centrách železničnej dopravy,
 • u operátorov kombinovanej dopravy,
 • v dopravných útvaroch priemyselných podnikov a orgánov štátnej správy.

Alebo môže nastúpiť na vysokoškolské štúdium dopravného, ekonomického a strojárskeho charakteru.

Železničná doprava očami žiakov

Simulátor ŽSR

Softvér dokáže simulovať prevádzku všetkých železničných zariadení, ktoré sa používajú v železničných staniciach na Slovensku, od tých najstarších až po najmodernejšie.

Študenti si tak môžu vyskúšať ich prevádzku nielen v riadnom režime, ale aj v rôznych mimoriadnych situáciách.

Je veľmi dobrou náhradou za duálne vzdelávanie.

Program TIMOCOM

V tejto fiktívnej celosvetovej burze nákladov  pracujú žiaci v rámci odborných predmetov. 

Žiaci sa prostredníctvom programu naučia riešiť dopravné možnosti, efektívne zadávať  ponuky  prepravných zákaziek,  vyhodnocovať nehospodárnosť, tzv. jazdy naprázdno. Sú to dôležité vedomosti pre ich budúce podnikanie alebo uplatnenie v špedičných a dopravných spoločnostiach.

Program Omega je účtovný program od firmy Kros, a. s., Žilina. 

Žiaci môžu viesť podvojné  účtovníctvo pre jednu alebo viac fiktívnych dopravných firiem súčasne, ktoré si v programe založia. 

Žiaci maturujú z účtovníctva prostredníctvom programu Omega.

Program SPED

Zaoberá sa evidenciou pracovnej agendy dopravnej a špedičnej firmy napr. spotrebu pohonných hmôt.    

 

Projekt InnoSchool         

 • Inovatívny vzdelávací koncept vyvinutý na zlepšenie zručností v oblasti sociálneho podnikania študentov stredných škôl.

Rozbehni sa!                                      

 • Inovatívny vzdelávací koncept vyvinutý na zlepšenie zručností v oblasti podnikania študentov, mladých ľudí.

V rámci odboru 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy sa predmet PRAX realizuje podľa učebného plánu v 3. a 4. ročníku v rozsahu 3 hodín týždenne. Prax prebieha v odborných školských učebniach, v školských dielňach, v partnerských firmách alebo prostredníctvom exkurzií.

Okrem toho žiaci absolvujú v 2. a 3. ročníku súvislú dvojtýždňovú prax počas trvania maturitných skúšok. Pracoviská si vyberajú podľa vlastného záujmu a smerovania, prípadne im pracoviská sprostredkuje škola.

Smerovanie cestná doprava a preprava

V 3. ročníku sa prax realizuje v 3 moduloch.

 1. modul – Údržba a opravy vozidiel – sa realizuje v školských dielňach, kde žiaci získavajú zručnosti z údržby a opráv cestných vozidiel a osvoja si základné prevádzkové sústavy motorového vozidla.
 2. modul – Technické činnosti v dopravných firmách – sa realizuje v školských dielňach, kde žiaci získavajú zručnosti v rôznych spôsoboch rezania a zvárania.
 3. modul – Dopravno-prepravné činnosti prevádzkovateľa cestnej dopravy – sa realizuje v odborných školských učebniach, kde žiaci riešia zadania a úlohy. Alebo sa realizuje formou exkurzií.

V 4. ročníku sa prax realizuje v 3 moduloch.

 1. modul – Diagnostika cestných motorových vozidiel – sa realizuje v školských dielňach.
 2. modul – Dielensko-opravárenská činnosť – sa realizuje v školských dielňach, kde žiaci získavajú základné zručnosti z konštrukcie, údržby a opráv spaľovacieho motora.
 3. modul – Činnosti prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy – sa realizuje vo firmách, prípadne formou exkurzií.

Smerovanie železničná doprava a preprava

 V 3. ročníku sa prax sa realizuje v 2 moduloch.

 1. modul – Ekonomika podnikov v železničnej doprave – prax sa realizuje v odborných učebniach riešením zadaní a úloh.
 2. modul – Simulátor ŽSR – sa realizuje v školskej učebni, kde žiaci prostredníctvom softvérového simulátora získavajú zručnosti z riadenia vlakovej dopravy a obsluhy staničných i traťových zabezpečovacích zariadení. Je doplnený rôznymi odbornými exkurziami v rámci obsluhy a prevádzky železničnej dopravy.

V 4. ročníku sa prax realizuje v 2 moduloch v partnerských firmách, prípadne formou odborných exkurzií alebo prednášok.

 1. modul – Dopravné a technické činnosti
 2. modul – Prepravné činnosti