Prehrať video

Študijný odbor: 3765 M  technika a prevádzka dopravy

Štúdium:           4-ročné s maturitou


Smerovanie:    – prevádzka a údržba cestných vozidiel

                          – automobilová výroba

Smerovanie sa vyberá na konci 1. ročníka.

 

Odbor je vhodný pre každého, kto má záujem o:

 • konštrukciu, údržbu, opravy a diagnostiku automobilov,
 • cestnú dopravu, autoservisy a autoservisnú techniku.
 • oblasť výroby, testovania a inovácie automobilov a automobilových komponentov.

Študent má možnosť získať vodičský preukaz skupiny B, medzinárodný certifikát v grafickom programe Autodesk Inventor. Súčasťou štúdia je aj 3D modelovanie a 3D tlač. Žiaci sa v škole učia teoretické základy zvárania, počas praxe majú praktické ukážky jednotlivých druhov zvárania a absolvujú exkurziu do zváračskej školy. Potom majú možnosť vo zváračskej škole absolvovať praktický zváračský kurz a získať zváračský preukaz.

Študent sa stane účastníkom exkurzií, workshopov, seminárov a nadviaže spoluprácu s firmami automobilového priemyslu.

Absolvent prevádzky a údržby cestných vozidiel má zamestnanie hneď po škole

Uplatní sa:

 • pri plánovaní údržby vozového parku v podnikoch a firmách,
 • v prevádzke vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej dopravy,
 • v dopravných podnikoch a prepravných firmách,
 • v priemyselných podnikoch zaoberajúcich sa dopravnými
  a servisnými činnosťami,
 • v servisných centrách a predajniach automobilov,
 • v osobnej, mestskej hromadnej a vnútrozávodovej doprave.

Absolvent automobilovej výroby sa zamestná v jednom z najdynamickejšie sa rozvíjajúcom priemyselnom odvetví na Slovensku.

 

Uplatní sa:

 

 • ako výrobný technológ, konštruktér prípravkov a náradia, pracovník v útvaroch CAD technológií, v dodávateľskom sektore automobilového priemyslu, pri vývoji komponentov,
 • v servise automobilov a iných činnostiach súvisiacich s automobilizmom,
 • v riadiacich útvaroch nižšieho stupňa, technických útvaroch prevádzok a závodov, ako člen manažmentov jednotiek väčších organizácií.

 

 Alebo nastúpi na vysokoškolské štúdium dopravného a strojárskeho charakteru.

Technika a prevádzka dopravy očami žiakov

Nové metódy vo výučbe, nové technológie

Využívanie grafických programov pre žiakov odboru technika a prevádzka dopravy je v súčasnej modernej dobe samozrejmosťou. Žiaci sa zdokonaľujú v IKT a, samozrejme, rozvíjame u nich kreativitu a samostatnosť.

Autodesk Inventor

Na našej škole v modernej učebni CAD využívame grafický program Autodesk Inventor.
Po klasickej výučbe technického kreslenia prechádzajú žiaci na modelovanie súčiastok v 3D, vytvárajú pomocou softvéru zostavy a postupne aj animáciu jednotlivých zostáv.

Okrem tohto programu vedia naši žiaci využívať aj demo verzie  rôznych softvérov, ktoré sme využívali aj počas dištančnej formy vzdelávania. Tieto softvéry si žiaci vedeli nainštalovať aj doma do svojich počítačov.

Využívali sme hlavne tieto programy:

Creo Parametric

Creo umožňuje študentom pracovať s najmodernejším 3D CAD softvérom, vďaka čomu môžu premeniť svoje nápady a koncepty na produkty. Creo študentom ponúka najlepšiu prípravu na to, aby sa z nich stali ,,inžinieri budúcnosti“.

IronCAD

IRONCAD je softvérový produkt pre 3D a 2D CAD návrh zameraný hlavne na trh
s mechanickým dizajnom, ktorý beží na Microsoft Windows. Žiaci sa pomocou tohto softvéru naučia pacovať v 2D prostredí a postupne prechádzajú na modelovanie jednotlivých prvkov alebo strojových súčiastok v 3D prostredí.

3D tlačiareň

Hneď ako žiaci vedia pracovať s grafickými programami, nemajú problém svoje návrhy vytlačiť aj na 3D tlačiarni, ktorú v odbornej učebni CAD využívame na vyučovacích hodinách. V súčasnej dobe technológie napredujú míľovými krokmi a, samozrejme, ani naši žiaci nemôžu byť pozadu. A práve o to sa snažíme na jednotlivých odborných predmetoch.

3D Tuning

Vo veľkej miere našich žiakov zaujímajú automobily. Čo ich v prvom rade zaujíma
na automobile? Okrem výkonu motora aj dizajn. No a práve dizajn svojho automobilu vedia navrhnúť v programe 3D Tuning.

Využívanie 3D tlačiarne

 Na našej škole sa učíme pracovať s 3D tlačiarňou a ovládať grafický program Autodesk Inventor a mnohé iné grafické softvéry.

 Čo je 3D tlač?

Trojrozmerná tlačiareň je zariadenie, ktoré dokáže vytvoriť trojrozmerný objekt na základe digitálnych 3D dát. Je to spôsob výroby, kedy postupným nanášaním a spájaním materiálu
vo vrstvách vzniká daný objekt, a pritom nevzniká žiaden odpad materiálu. 3D tlač vieme využiť skoro vo všetkých oblastiach. V strojárstve, stavebníctve, dizajne v umení, modelárstve, medicíne, filmovom priemysle, elektrotechnike, automobilovom priemysle.

Ako vieme 3D tlačiareň využiť v škole? 

 • Modelujeme rôzne učebné pomôcky pre strojárske predmety.
 • Využívame ju na Dni otvorených dverí, kde mladších žiakov informujeme o moderných technológiách a ich využití v praxi.
 • Študenti vymodelujú vlastný model v grafickom programe a 3D vytlačia.
 • Zvyšujú svoju kreativitu, IKT zručnosti, tímovú prácu.
 • Zapájajú sa do rôznych súťaží ohľadom dizajnu a 3D tlače.
 • Reprezentujú školu na celoslovenských podujatiach.
 • Pri ukončení štúdia vedia realizovať komplexnú odbornú prácu za pomoci 3D tlačiarne a grafiky.

Myslíte si, že je to málo?

Pridaná hodnota je množstvo skúseností a získanie certifikátu Autodesk Inventor.

Úspešnému uplatneniu absolventov v pracovnom živote pomáha odborná výučba praxe.

Prax prebieha v školských dielňach, partnerských autoservisoch, firmách a v dopravnom podniku.

Praktická výučba  je v posledných ročníkoch štúdia zabezpečovaná na pracoviskách našich firemných  partnerov  alebo v autorizovaných servisoch na základe výberu žiaka. Vďaka tomu študenti získajú lepší prehľad o budúcej profesii, môžu sa špecializovať. (Škola nie je zapojená do duálneho vzdelávania.)

Organizácia praktického vyučovania študijného odboru technika a prevádzka dopravy

 Žiaci majú praktické vyučovanie v školských dielňach. V 2. a 3. ročníku (v čase ústnej formy maturitných skúšok) prebieha súvislá prevádzková prax vo firmách. Vo 4. ročníku majú študenti odbornú prax v partnerských autoservisoch.

V 1. ročníku si žiaci osvoja prácu s posuvným meradlom, pilovanie, brúsenie, strihanie, ohýbanie, vŕtanie a vyvŕtavanie, nitovanie, spájkovanie, základy zvárania elektrickým oblúkom a plameňom, bodové zváranie, výrobu závitov, demontáž, montáž a utesňovanie hlavy valcov, krytov motora, prevodovej skrine.

V 2. ročníku si osvoja výmenu oleja, chladiacej a brzdovej kvapaliny, filtrov, tesnení, opravy káblov a kontaktov, výmenu poistiek, zapájanie elektrických obvodov, meranie prúdu, napätia a odporu, zváranie elektrickým oblúkom a plameňom, bodové zváranie, zváranie CO2.

V 3. ročníku si študenti osvoja demontáž a montáž bŕzd, kontrolu náprav a pruženia, demontáž, montáž a nastavovanie spojky a prevodovky, umývanie, leštenie, brúsenie a lakovanie, vyváranie karosérií, klampiarske práce, kontrolu a opravu AKB, meranie a opravovanie alternátora a štartéra, nastavovanie zapaľovania, kontrolu a nastavenie osvetlenia.

Vo 4. ročníku si osvoja uloženie kľukového hriadeľa, montáž piesta, rozvodový mechanizmus, montáž a nastavovanie ventilov, opravy kolies a pneumatík, geometriu riadenia, osvetlenie vozidla, paralelnú a sériovú diagnostiku elektroniky motora a podvozku.

Partnerské firmy na výučbu praxe

Partnerské autoservisy

Škola dlhodobo spolupracuje s autoservismi Mazda H A H, Bosch DEXTTER, Ford SZILCAR PARTNERS, KM Servis IVECO.

V týchto autoservisoch žiaci: 

 • vykonávajú odbornú prax v  reálnych podmienkach, kde sa učia komplexne vykonávať činnosť servisného technika – organizácia autoservisu, príjem materiálu, evidencia zásob, výdaj materiálu, vypracovanie a ukončenie zákazky, opravy podvozku, karosérie, motora, prevodovky, elektronických a komfortných systémov automobilu; 
 • sa učia obsluhovať servisné zariadenia – vyzúvačky pneumatík, vyvažovačky kolies, zdviháky, pneumatické pištole, diagnostická technika.

Strojár – Inovátor

Je už skoro pravidlom, že sa žiaci našej školy so svojimi projektmi a prácami každoročne zúčastňujú súťaže Strojár – Inovátor, ktorú organizuje SjF TU Košice.

Na súťaži najviac zviditeľnil našu školu v školskom roku 2018/2019 žiak 4. Ročníka odboru 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách Tomáš ONUŠKO, ktorý so svojou prácou Simulácia riadenia diesel – elektrického rušňa 750 (T 478.0) obsadil v silnej konkurencii krásne 2. miesto.

 

STROJÁRSKA OLYMPIÁDA

Žiaci našej školy sa pravidelne zúčastňujú finále strojárskej olympiády. Ide o súťaž, ktorú každoročne organizuje Strojnícka fakulta STU v Bratislave.

Zatiaľ najväčší úspech na tejto súťaži sme dosiahli v školskom roku 2019/2020, keď náš žiak 4. ročníka odboru 3765 M technika a prevádzka dopravy Tibor ÁBRÁNY obsadil so svojou prácou Renovácia motokáry v kategórii Technológie a materiály výborné     3. miesto.