ŽŠR je premostením medzi študentmi a vedením školy. Jej členovia sú zástupcami všetkých študentov školy s možnosťou:

DEMOKRATICKY OVPLYVŇOVAŤ DIANIE      V ŠKOLE A PODIEĽAŤ SA NA ŇOM

VYJADROVAŤ NÁZORY ŠTUDENTOV NA STRETNUTIACH S VEDENÍM A FORMULOVAŤ ICH NÁVRHY

ORGANIZOVAŤ ŠTUDENTSKÉ AKCIE A SÚŤAŽE

ZÁSTUPCA ŽŠR SA ZÚČASTŇUJE ZASADANÍ RADY ŠKOLY

členovia ŽŠR

Legislatíva ŽŠR

Žiacke školské rady vznikli prijatím zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmena a doplnení niektorých zákonov, kde ich vznik a poslanie upravuje § 26 uvedeného zákona.

Celospoločenský význam ŽŠR

Žiacka školská rada (ďalej len ŽŠR) je dôležitým a vhodným prostriedkom ako už v mladom veku vytvárať v žiakoch povedomie o demokratickej spoločnosti. Podporuje rozvoj slobodnej a občianskej spoločnosti, v ktorej sa jednotlivci aktívne zúčastňujú a participujú na verejnom živote a majú prehľad o dianí okolo seba.  

Podľa zákona Žiacka školská rada (ďalej ŽŠR), ak je ustanovená, reprezentuje žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy

Fungovanie ŽŠR

Žiacka rada je ustanovená vtedy, ak jej členov zvolí v tajnom hlasovaní nadpolovičná väčšina žiakov strednej školy. O voľbách vyhotovia žiaci zápisnicu, ktorú predkladajú riaditeľovi školy.

Činnosť ŽŠR sa riadi štatútom, ktorý je podpísaný predsedom ŽŠR a riaditeľom školy. Zákon nepredpisuje, čo má štatút obsahovať; je to „živý“ dokument, ktorý sa môže modifikovať podľa aktuálnych potrieb a situácie.

Členovia ŽŠR sa stretávajú na pravidelných zasadnutiach, kde sa zaoberajú aktuálnymi otázkami. Zo zasadnutí ŽŠR sa vyhotovuje zápisnica.

Činnosť ŽŠR je financovaná z prostriedkov ZRPŠ. Ďalšími možnými zdrojmi financovania ŽŠR sú granty, sponzorské príspevky a výnosy z aktivít ŽŠR (napr. tomboly)

užitočné kontakty a adresy:

pozri: www.iuventa.sk   pozri: www.mladezvakcii.sk   pozri:  www.mladez.sk

spolupracujúce organizácie:

Iuventa
RCM
RMKK
KRaM