SPŠ dopravná Hlavná 113 Košice ponúka možnosť získať

Osvedčenie odbornej spôsobilosti

na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických podľa § 21 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení vyhlášky č. 398/2013 Z. z.

SPŠ dopravná v Košiciach vlastní oprávnenie na výchovu a vzdelávanie elektrotechnikov – §21 pre študentov štvrtého ročníka SPŠD Košice,

odboru 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách,

ktorí môžu po splnení všetkých náležitostí získať certifikát o odbornej spôsobilosti §21

  • skúška odbornej spôsobilosti je dobrovoľná
  • obsahom skúšky je učivo preberané na  predmete Elektrotechnická spôsobilosť, Elektrotechnické merania a Prax.
  • žiaci Certifikát o odbornej elektrotechnickej spôsobilosti dostanú pri odovzdávaní maturitného vysvedčenia.
žiarovka