Prijímanie na vzdelávanie na našej škole

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať 1 prihlášku, v ktorej sa v poradí podľa záujmu uvádzajú najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania a najviac dva odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania.

 

Prijímacia skúška pozostáva z overenia vedomostí z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. 

Riaditeľ SŠ pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred termínom ich konania.

Riaditeľ SŠ po prerokovaní v pedagogickej rade školy určí:

 • formu prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v ZŠ,
 • jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia
  na štúdium pre oba termíny prijímacieho konania.

Termíny pre školský rok 2024/2025

 1. zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole na štúdium v odboroch vzdelávania stredných škôl, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a v ostatných odboroch vzdelávania stredných škôl, je do 30. 11. 2023.
 2. doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len „prihláška“) zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi strednej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 20. 03. 2024.
 3. ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2023/2024, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.
 4. zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania je dňa 17.05.2024, deň zverejnenia je považovaný „za deň doručenia rozhodnutia o prijatí“.
 5. 17. 05. 2024 odošle stredná škola rozhodnutia riaditeľa strednej školy o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi 
 6. doručenie písomného potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 22. 05. 2024 (23.59 hod)

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2024/2025 sa uskutočnia

 • v prvom termíne 02. 05. 2024
 • v druhom termíne 06. 05. 2024

Pri prijímaní žiaka, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 80 %, rozhoduje riaditeľ školy o prijatí bez prijímacej skúšky.

Riaditeľ SŠ odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky najneskôr 7 dní pred termínom konania prijímacích skúšok.

Výsledky prijímacej skúšky do 1. ročníka SŠ platia len v školskom roku, pre ktorý sa skúška vykonala.

O prijatí uchádzača na SŠ rozhodne riaditeľ SŠ na základe výsledkov prijímacieho konania. Na zabezpečenie prípravy, priebehu a spracovania výsledkov prijímacích skúšok a na posúdenie študijných predpokladov uchádzačov riaditeľ zriaďuje prijímaciu komisiu ako svoj poradný orgán.

Riaditeľ SŠ pri rozhodovaní o prijatí zohľadní, že uchádzač je úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania, o ktorý sa uchádza, a na výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov ZŠ.

Riaditeľ SŠ zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 17.05. 2024. Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.

 

Proti rozhodnutiu riaditeľa SŠ o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Riaditeľ SŠ po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried 1. ročníka. Prijímacia skúška sa koná 18. 06. 2024.