Priebeh prijímacieho konania

 • 1. termín – 03. 05. 2021
 • 2. termín – 10. 05. 2021
 1. Ráno prichádzajú uchádzači do školy do 08.45 hod.
 2. Na vrátnici odovzdajú Čestné prehlásenie (docx, 29kB) (príloha č.8a žiak a zákonný zástupca – https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-26-4-2021/ a budú usmernení od prítomných učiteľov, ktorí prichádzajúcim odmerajú teplotu.
 3. Každý žiak má vlastné písacie potreby (aj rezervné).
 4. O 09.00 hod. začína test z predmetu MATEMATIKA. Uchádzači pri teste môžu používať kalkulačku, ktorá nie je súčasťou mobilu resp. tabletu. Je zakázané používať vlastné písomné pomôcky (vzorce, telesá,…).
 5. Po krátkej prestávke nasleduje test zo SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY.
 6. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené vo vestibule školy a na stránke www.spsdopravnake.sk
 7. Zákonných zástupcov prosíme, aby nevstupovali do školy v dôsledku COVID opatrení.
 
infografika-3-5-2021

Prijímanie na vzdelávanie na našej škole

Klasifikácia známkou na základe slovného hodnotenia resp. hodnotenia „absolvoval“

V prípade hodnotenia slovom „absolvoval“ uchádzačovi bola pridelená známka z najbližšieho hodnotenia známkou v príslušnom školskom roku.

V prípade slovného hodnotenia, uchádzačom bola pridelená známka podľa tabuľky v priloženom dokumente: Prehľad slovného hodnotenia (.pdf, 216kB)

 

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať 2 prihlášky aj na 2 odbory vzdelávania tej istej SŠ.

Prijímacia skúška pozostáva z overenia vedomostí z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. 

Riaditeľ SŠ pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred termínom ich konania.

Riaditeľ SŠ po prerokovaní v pedagogickej rade školy určí:

 • formu prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v ZŠ,
 • jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia
  na štúdium pre oba termíny prijímacieho konania.

Termíny pre školský rok 2020/2021

 1. zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole na štúdium v odboroch vzdelávania stredných škôl, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a v ostatných odboroch vzdelávania stredných škôl, je do 26. februára 2021.
 2. doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len „prihláška“) zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021.
 3. ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.
 4. rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20. mája 2021.
 5. doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021.
 6. doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021. Potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách podľa bodu 4 na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia

 • v prvom termíne 3. mája 2021a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
 • v druhom termíne 10. mája 2021a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.

Pri prijímaní žiaka, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %, rozhoduje riaditeľ školy bez prijímacej skúšky.

Riaditeľ SŠ odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky najneskôr 7 dní pred termínom konania prijímacích skúšok.

Výsledky prijímacej skúšky do 1. ročníka SŠ platia len v školskom roku, pre ktorý sa skúška vykonala.

O prijatí uchádzača na SŠ rozhodne riaditeľ SŠ na základe výsledkov prijímacieho konania. Na zabezpečenie prípravy, priebehu a spracovania výsledkov prijímacích skúšok a na posúdenie študijných predpokladov uchádzačov riaditeľ zriaďuje prijímaciu komisiu ako svoj poradný orgán.

Riaditeľ SŠ pri rozhodovaní o prijatí zohľadní, že uchádzač je úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania, o ktorý sa uchádza, a na výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov ZŠ.

Riaditeľ SŠ zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania do 3 pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky. Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.

Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi SŠ termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. SŠ vykoná zápis prijatých uchádzačov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium na SŠ. Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné.

Proti rozhodnutiu riaditeľa SŠ o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Riaditeľ SŠ po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried 1. ročníka. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 6. júna. Prijímacia skúška sa koná v treťom úplnom júnovom týždni v utorok.

Informácie o prijímacom konaní pre školský rok 2021/2022 – tu: usmernenie MŠVVaŠ SR