Prehrať video

Študijný odbor:   3767 M dopravná akadémia

Štúdium:              4-ročné s maturitou


Smerovanie:        zasielateľstvo a logistika v doprave

informačné systémy v doprave a logistike


Odbor je vhodný pre každého, kto má záujem o:

 

 • leteckú, vodnú, železničnú a cestnú dopravu,
 • logistiku v doprave, ktorej úlohou je zefektívniť prepravu tovaru k zákazníkovi,
 • nové IT technológie v logistike a doprave.

Žiak sa naučí ovládať softvéry: SPED (pre špeditérov a dopravcov),
OMEGA
(pre podvojné účtovníctvo, fakturáciu a sklad), TIMOCOM
(pre vyhľadávanie voľných kapacít vozidiel a minimalizáciu
nehospodárnych jázd).

Absolvent je pripravený najmä na štúdium na vysokých školách a univerzitách dopravného a  ekonomického charakteru.

Absolvent sa uplatní:

 

 • v oblasti zabezpečenia logistických činností nielen v dopravných,
  ale aj v obchodných a výrobných firmách,
 • v oblasti dopravy ako zasielateľ, referent dopravy, dispečer, obchodný zástupca, kalkulant, kuriér, operátor skladu, manipulant skladového hospodárstva,
 • ako koordinátor prepravy, manipulačný pracovník osobitných prepráv.

Dopravná akadémia očami žiakov

Program TIMOCOM

V tejto fiktívnej celosvetovej burze nákladov  pracujú žiaci v rámci odborných predmetov. 

Žiaci sa prostredníctvom programu naučia riešiť dopravné možnosti, efektívne zadávať  ponuky  prepravných zákaziek,  vyhodnocovať nehospodárnosť, tzv. jazdy naprázdno. Sú to dôležité vedomosti pre ich budúce podnikanie alebo uplatnenie v špedičných a dopravných spoločnostiach.

 
Program Omega je účtovný program od firmy Kros, a. s., Žilina.

Žiaci môžu viesť podvojné  účtovníctvo pre jednu alebo viac fiktívnych dopravných firiem súčasne, ktoré si v programe založia.
Žiaci maturujú z účtovníctva prostredníctvom programu Omega

 

LogiTycoon je on-line hra.

V hre sú žiaci vlastníkmi dopravnej spoločnosti. Obstarávajú si vozový park nákupom  alebo leasingom dopravných prostriedkov. Počas vyučovania v hre  organizujú, plánujú a rozhodujú o prepravách v rámci Európy, disponujú  s financiami, tvoria rozpočty firmy. Svojimi rozhodnutiami zhodnocujú aktíva a pasíva svojej dopravnej spoločnosti. Žiaci  v rámci on-line hry majú možnosť pripojiť sa ku logistickej zasielateľskej korporácii.

 

SPED

Program Sped sa zaoberá evidenciou pracovnej agendy dopravnej a špedičnej firmy, napr. spotrebu pohonných hmôt.  

Rozbehni sa!                                      

 • Inovatívny vzdelávací koncept vyvinutý na zlepšenie zručností v oblasti podnikania študentov, mladých ľudí.

Úspešnému uplatneniu absolventov v pracovnom živote pomáha odborná výučba praxe. Prax prebieha v odborných učebniach a partnerských firmách, ktoré sa venujú doprave, zasielateľstvu a logistike.

Organizácia praktického vyučovania v študijnom odbore dopravná akadémia

Podľa učebného plánu je vyučovací predmet prax v 3. a 4. ročníku v rozsahu 3 hodín
za týždeň. Tretiaci absolvujú prax formou odborných exkurzií a prácou na zadaných problémových úlohách  v odborných učebniach. Využívajú pritom rôzne programy (BTS – Bezpečnostno-technický systém, SPED, TIMOCOM, Omega), ktoré im poskytuje škola. Štvrtáci absolvujú prax v partnerských firmách.

Súvislá prax prebieha počas trvania ústnych maturitných skúšok, je dvojtýždňová. Pracoviská si žiaci vyberajú sami alebo im pracoviská sprostredkuje škola.

V 3. ročníku si žiaci osvoja:

 • činnosti vo výrobných podnikoch a obchodných organizáciách (zmluvné vzťahy, objednávanie, skladovanie, sledovanie stavu zásob, evidencia materiálu, expedícia, propagácia firmy, marketingové aktivity);
 • činnosti v dopravných a zasielateľských firmách (technológie prevádzkových prác, príslušná písomná dokumentácia, práca s užívateľskými programami, obstarávanie prepravy, vyhľadávanie dopravcov v databázach);
 • komunikáciu vo firemnom prostredí (proces a formy komunikácie), manažérske metódy a techniky, marketingové stratégie dopravných a logistických podnikov, služby zákazníkom v logistickom reťazci;
 • prácu bezpečnostného technika (bezpečnostné projekty, značenia, ochranné pomôcky, značenie rizikových priestorov), podmienky pri preprave nebezpečných vecí, ochranu majetku firmy.

V 4. ročníku si študenti osvoja:

 • logistické služby (zostavovanie logistických reťazcov, skladové činnosti, manipulácia s tovarom v sklade, využívanie prepravných prostriedkov a pomôcok, výber vhodného dopravného prostriedku na prepravu zásielky, využitie kombinovanej dopravy);
 • vzťahy zasielateľskej a dopravnej firmy k bankovým a iným finančným inštitúciám (možnosti poistenia tovarov, zúčtovacie vzťahy medzi firmami, formy platobného styku);
 • manažérske metódy a techniky firmy (metódy a techniky rozhodovania, plánovania, manažment bezpečnosti práce).

Partnerské firmy na výučbu praxe

 

Každoročne  vyhlasuje Zväz logistiky a zasielateľstva súťaž študentských odborných prác s tematikou dopravy, zasielateľstva a logistiky. Už sa stáva tradíciou, že naši maturanti sú ocenení.  Práce sa umiestňujú  aj v celoštátnom kole SOČ.