2. kolo prijímacích skúšok

Na našej škole sa uskutoční 2. kolo prijímacích skúšok v termíne 18. 06. 2024 pre odbory:

 

– prevádzka a ekonomika dopravy: 9 voľných miest

– dopravná akadémia8 voľných miest

Termín podania prihlášky je do 13. 06. 2024 (vrátane), cez edupageosobne resp. poštou

 

V deň konania skúšky:

  1. Príchod uchádzačov do školy do 08.45 hod.
  2. Každý žiak má vlastné písacie potreby (aj rezervné).
  3. O 09.00 hod. pokyny k testovaniu. Test z predmetu MATEMATIKA v trvaní 60 minút. Uchádzači pri teste môžu používať kalkulačku, ktorá nie je súčasťou mobilu tabletu. Je zakázané používať vlastné písomné pomôcky – ťaháky.
  4. Po krátkej prestávke 10 – 15 minút nasleduje test zo SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY v trvaní 60 minút.
  5. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené vo vestibule školy a na stránke www.spsdopravnake.sk

 

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školzoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 21. júna 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

 

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača:

      

o    Doručí Potvrdenie o nastúpení na školu (stiahni tu)

o    Potvrdenie o nastúpení uchádzača sa môže doručovať do 26. 06. 2024 (23:59 hod.) :

§  cez informačný systém Edupage, odoslaním naskenovaného tlačiva (stiahni tu), a originál je potrebné doručiť na školu

§  e-mailom na adresu  spsdke@spsdopravnake.sk, a originál je potrebné doručiť na školu

§  osobne na sekretariát riaditeľa školy,

§  poštovou prepravou, ktoré bolo najneskôr do 26. 06. 2023 (23:59 hod.), zákonným zástupcom podané na poštovú prepravu.

o    Potvrdenia podpisujú obaja zákonní zástupcovia. V prípade, že rodičia doručili riaditeľovi školy spolu s prihláškou vyhlásenie o tom, že podpisovať bude len jeden  – v tom prípade podpisuje len zákonný zástupca uvedený vo vyhlásení.

 

Najstaršia dopravná škola na Slovensku

 
Stredná priemyselná škola dopravná v Košiciach je najstaršia dopravná priemyselná škola na Slovensku.
 
Od školského roku 1967/1968 až do súčasnosti opustilo jej bránu viac ako 7 500 absolventov denného aj diaľkového štúdia, ktorí našli svoje uplatnenie v rôznych funkciách dopravného sektoru.