Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025.

Dopravná akadémia

Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

Prevádzka a ekonomika dopravy

Technika a prevádzka dopravy

Zoznam(klikni tu)

Zoznam(klikni tu)

Zoznam(klikni tu)

Zoznam(klikni tu)

 

Priebeh prijímacieho konania

1.kolo prijímacieho konania

1. termín – 02. 05. 2024

2. termín – 06. 05. 2024

1. Príchod uchádzačov do školy do 08.45 hod.

2. Každý žiak má vlastné písacie potreby (aj rezervné).

3. O 09.00 hod. pokyny k testovaniu. Test z predmetu MATEMATIKA v trvaní 60 minút. Uchádzači pri teste môžu používať kalkulačku, ktorá nie je súčasťou mobilu tabletu. Je zakázané používať vlastné písomné pomôcky – ťaháky.

4. Po krátkej prestávke 10 – 15 minút nasleduje test zo SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY v trvaní 60 minút.

5. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené vo vestibule školy a na stránke www.spsdopravnake.sk

Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 17. mája 2024 a v tomto termíne t. j. do 17. mája 2024 odošle uchádzačovi rozhodnutie o neprijatí cez informačný systém aj poštou.

Uchádzač prijatý:

Doručí Potvrdenie o nastúpení (stiahni tu).

Potvrdenie o nastúpení uchádzača sa môže doručovať do 22.  05. 2024 (23:59 hod.):

■cez informačný systém Edupage, odoslaním naskenovaného tlačiva (stiahni tu),

■e-mailom na adresu spsdke@spsdopravnake.sk,

osobne na sekretariát riaditeľa školy,

■poštovou prepravou, ktoré bolo najneskôr do 22. 05. 2024 (23:59 hod.), zákonným zástupcom podané na poštovú prepravu.

○ Potvrdenia podpisujú obaja zákonní zástupcovia. V prípade, že rodičia doručili riaditeľovi školy spolu s prihláškou vyhlásenie o tom, že podpisovať bude len jeden  – v tom prípade podpisuje len zákonný zástupca uvedený vo vyhlásení.

○ Podľa usmernenia MŠVVaŠ SR budú môcť zákonní zástupcovia prijatých uchádzačov potvrdzovať nástup doručením potvrdenia o nastúpení/nenastúpení na štúdium do 22. 05. 2024 (23:59 hod.) – teda v čase, keď majú k dispozícii rozhodnutia o prijatí zo všetkých škôl, na ktoré si podali prihlášku na vzdelávanie. Potvrdenie o nastúpení (na stiahnutie tu).

○ Potvrdenie nástupu na jednu školu je stratou platnosti rozhodnutí o prijatí na všetky ostatné stredné školy, na ktoré bol uchádzač prijatý. Zákonní zástupcovia majú možnosť dôkladne zvážiť výber školy a rozhodnúť sa pre konkrétnu školu v čase, keď už majú výsledky prijímacieho konania zo všetkých škôl.

V prípade, že uchádzač bude prijatý na jednu školu alebo študijný odbor a na druhú školu alebo študijný odbor nebude  prijatý  pre nedostatok miesta, potvrdí  rodič nástup tam, kde je prijatý a môže podať odvolanie voči neprijatiu. Ak bude odvolaniu vyhovené (t. j. uchádzač bude prijatý na základe odvolania), zákonný zástupca uchádzača bezodkladne písomne oznámi riaditeľovi strednej školy, na ktorej pôvodne potvrdil nastúpenie na štúdium odboru vzdelávania, zrušenie tohto potvrdenia a potvrdí záujem o štúdium na škole, kde bol uchádzač prijatý na odvolanie.

Uchádzač neprijatý pre nedostatok miesta:

○ Zákonní zástupcovia neprijatých uchádzačov sa môžu písomne odvolať (vzor stiahni tu) v lehote do 5 dní od prevzatia Rozhodnutia o neprijatí pre nedostatok miesta.

○ Prijímanie na odvolanie bude prebiehať najskôr od 22. 05. 2024, pre tých, ktorí podali odvolanie.

Najstaršia dopravná škola na Slovensku

 
Stredná priemyselná škola dopravná v Košiciach je najstaršia dopravná priemyselná škola na Slovensku.
 
Od školského roku 1967/1968 až do súčasnosti opustilo jej bránu viac ako 7 500 absolventov denného aj diaľkového štúdia, ktorí našli svoje uplatnenie v rôznych funkciách dopravného sektoru.