2. kolo prijímacieho konania

Riaditeľ SPŠ dopravnej, Hlavná 113, Košice vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania na neobsadené miesta po prvom kole. 

Odbor: 3767M Dopravná akadémia

Počet voľných miest: 7

Dátum konania: 22. 06. 2021

Prihlášky posielajte najneskôr  do 15. 06. 2021 cez Edupage resp. v papierovej podobe. Rozhoduje dátum na obálke.

Informácie o odbore

Priebeh prijímacieho konania

2.kolo – 22. 06. 2021

  1. Ráno  príchod  uchádzačov do školy do 08.45 hod.
  2. Každý žiak má vlastné písacie potreby (aj rezervné).
  3. O 09.00 hod. pokyny k testovaniu, test z predmetu MATEMATIKA  v trvaní 45 minút. Uchádzači pri teste môžu používať kalkulačku, ktorá nie je súčasťou mobilu resp. tabletu. Je zakázané používať vlastné písomné pomôcky – ťaháky.
  4. Po krátkej prestávke 10 – 15 minút, nasleduje test zo SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY v trvaní 60 minút.
  5. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené vo vestibule školy a na stránke www.spsdopravnake.sk v popoludňajších hodinách dňa 22. 06. 2021.
  6. Zákonných zástupcov prosíme, aby nevstupovali do školy v dôsledku COVID opatrení.
  7. Po celý čas je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty.

Prijímacie konanie pre školský rok

2021/2022

Postup po prijímacích skúškach:

Prijatý uchádzač

1. Zákonný zástupca uchádzača čím skôr, najneskôr do 25. mája 2021 doručí našej škole potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium.  Príloha č. 3 – Potvrdenie o nastúpení resp. nenastúpení žiaka (.pdf, 140kB)

2. Naskenované a podpísané potvrdenie odošlite prostredníctvom mailu alebo poštou na adresu školy alebo cez informačný systém školy (EduPage). Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

3. Po potvrdení nástupu („v minulých rokoch to bol zápis“) zákonný zástupca vyplní a pošle emailom alebo elektronicky  podpísanú Záväzná prihláška na ETV/NBV (.doc, 42kB)

4. Uchádzač, ktorý bol prijatý na dva odbory, prosíme, aby čím skôr potvrdil výber jedného, a tým uvoľnil miesto ďalšiemu uchádzačovi.

5. Informácie ku ISIC karte v  priloženom letáku ISIC leták

Neprijatý uchádzač pre nedostatok miesta

1. Vo výsledkovej listine každého odboru je čiara pod posledným prijatým uchádzačom. Žiaci, ktorí sú neprijatí pre nedostatok miesta, majú možnosť byť prijatí na miesta žiakov, ktorí sa nezapíšu, resp. pošlú potvrdenie o nenastúpení. Dôležitým predpokladom takého kroku je fakt, že zákonný zástupca podá v zákonnej lehote — do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí, čím deklaruje pretrvávajúci záujem o štúdium. Naskenované a podpísané odvolanie odošlite prostredníctvom mailu alebo poštou na adresu školy alebo cez informačný systém školy (EduPage). Prikladáme Vzor odvolania (.doc, 42kB)

2. Ak sa uvoľní miesto, pretože prijatý žiak odovzdá škole potvrdenie o nenastúpení (vyberie si inú školu), vydá riaditeľ školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzača, ktorý je pod čiarou.

Najstaršia dopravná škola na Slovensku

 
Stredná priemyselná škola dopravná v Košiciach je najstaršia dopravná priemyselná škola na Slovensku.
 
Od školského roku 1967/1968 až do súčasnosti opustilo jej bránu viac ako 7 500 absolventov denného aj diaľkového štúdia, ktorí našli svoje uplatnenie v rôznych funkciách dopravného sektoru.

Naši partneri