Združenie rodičov školy

pri Strednej priemyselnej škole dopravnej

 

 Hlavná 113
 040 01 Košice
 IČO: 31962190
 DIČ: 2022711163
 číslo účtu: SK7702000000001430286453

Združenie rodičov školy pri Strednej priemyselnej škole dopravnej na Hlavnej ul. č. 113 v Košiciach je občianske združenie, ktorého cieľom je v spolupráci s pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami školy i školskou samosprávou dosiahnuť:

  • vzdelávanie žiakov v súlade s najnovšími poznatkami v oblasti odbornej a všeobecnej pedagogiky,
  • výchovu žiakov založenú na princípoch humanizmu a demokracie,
  • ochranu práv žiakov v súlade s medzinárodnými dohovormi o ochrane práv dieťaťa,
  • realizáciu práv a povinností zákonných zástupcov žiakov,
  • ochranu zamestnancov školy pred spoločensky nežiaducimi prejavmi žiakov a ich zákonných zástupcov.
Činnosť združenia je zameraná najmä na:
  • riešenie výchovných a vzdelávacích problémov v spolupráci so zamestnancami školy,
  • podávanie podnetov riaditeľovi školy a orgánom štátnej správy v školstve  na racionalizáciu vyučovacieho procesu,
  • rozvoj záujmovej činnosti žiakov,
  • spoluprácu pri organizovaní školských súťaží, exkurzií, výletov a pod.