Stredná priemyselná škola dopravná od šk. roku 1967/68 vychováva odborníkov v oblasti dopravy.

Ponúkame:

  • komplexné štvorročné vzdelanie vo všetkých oblastiach dopravy, pôšt a telekomunikácií (štúdium sa končí maturitnou skúškou);
  • profesionálnu prípravu na technicko-hospodárske, prevádzkové činnosti, vysokokvalifikovaných    špecializovaných odborníkov v štátnom i súkromnom sektore, vrátane prípravy na samostatné  podnikanie;
  • praktickú prípravu žiakov v zahraničí v rámci medzinárodných projektov;
  • denné štúdium v odboroch:
    • 3739 M  elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách,
    • 3760 M  prevádzka a ekonomika dopravy,
    • 3765 M  technika a prevádzka dopravy,
    • 3767 M  dopravná akadémia
  • absolvovanie vodičského kurzu na získanie vodičského oprávnenia skupiny B vo vlastnej autoškole, kde máme jednu z najmodernejších učebných pomôcok – digitálny autotrenažér typu DS 2000/PRO 7;
  • pre žiakov študijného odboru elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách možnosť získať osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Absolventi školy sú pripravení aj pre vysokoškolské štúdium najmä na technických vysokých školách so zameraním na dopravu, elektrotechniku, strojárenstvo, ekonomiku a pod.

Krédo našej školy:

,,ŽIVOT JE POHYB, POHYB JE DOPRAVA, DOPRAVA JE ŽIVOT.“