Výchova a vzdelávanie v školách v SR sa uskutočňuje podľa:

1. štátnych vzdelávacích programov – vymedzujú povinný obsah výchovy a vzdelávania v školách na získanie kompetencií. Vydáva a zverejňuje ich MŠVVaŠ SR.

Stredná priemyselná škola dopravná na Hlavnej ulici 113 v Košiciach poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu na výkon povolania vychádzajúc zo štátnych vzdelávacích programov:

  • pre všeobecnovzdelávacie predmety – zverejnených na internetovej stránke ŠPÚ

(pozri https://www.statpedu.sk/sk/svp/inovovany-statny-vzdelavaci-program/inovovany-svp-gymnazia-so-stvorrocnym-patrocnym-vzdelavacim-programom/) a

  • pre odborné predmety – na webovej stránke ŠIOV

(pozri https://siov.sk/vzdelavanie/odborne-vzdelavanie-a-priprava/).

2. školského vzdelávacieho programu, ktorý

  • vydáva riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy, rade školy a po písomnom súhlase zriaďovateľa školy,

  • obsahuje vlastné zameranie školy, aj profil absolventa, učebný plán školy, učebné osnovy predmetov atď.

Výber z ŠkVP 2023/2024