Cieľom maturitnej skúšky je overenie: 

  • vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného katalógom cieľových požiadaviek,
  • ako sú žiaci pripravení používať získané kompetencie v ďalšom štúdiu alebo pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa pripravujú.

Cieľom odbornej zložky MS je overenie vedomostí a zručností v rozsahu učiva odborných vyučovacích predmetov určených vzdelávacími štandardmi.

Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška
č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách
 v znení neskorších predpisov.

Učiteľ s ampliónom

Externú časť MS a písomnú formu internej časti MS zabezpečuje NÚCEM.

Žiak posledného ročníka príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru v SŠ

do 29. septembra písomne oznámi triednemu učiteľovi predmety, ktoré si na maturitnú skúšku zvolil.

 

Základné informácie o maturite

Maturitnú skúšku na našej SOŠ tvoria štyri predmety:

I.       slovenský jazyk a literatúra – pozostáva z:

1.     externej časti – písomná skúška (test),

2.     internej časti:

a)     písomná forma – písomná práca (jazykový prejav),

b)     ústna forma – ústna odpoveď žiaka z jedného vyžrebovaného maturitného zadania (z 30 zadaní);

II.       anglický jazyk – obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá jazykovej úrovni B2 alebo B1 Spoločného európskeho referenčného rámca,

a)     externá časť MS z ANJ – test,

b)     interná časť:

      • písomná forma – vypracovanie zadania v žánrovej forme,
      • ústna forma – ústna odpoveď žiaka, pričom si žiak žrebuje jedno z 30 maturitných zadaní;

III.     teoretická časť odbornej zložky – ústna forma, žiak si žrebuje jednu z 25 schválených tém;

IV.      praktická časť odbornej zložky – vykoná žiak vo vyžrebovanej téme (1 až 15 tém) alebo v určenej téme jednou z týchto foriem:

a)     praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy,

b)     obhajoba vlastného projektu,

c)     realizácia a obhajoba experimentu,

d)     obhajoba úspešných súťažných prác.

Žiak môže dobrovoľne vykonať maturitnú skúšku aj z matematiky, absolvovaním len EČ MS, IČ MS alebo ich kombinácie.

Maturitný kalendár

Predmet

Externá

časť

Interná časť

písomná forma

ústna forma

Slovenský jazyk a literatúra

12. marec

12. marec

20. – 31. máj

Anglický jazyk

13. marec

13. marec

20. – 31. máj

Praktická časť

odbornej zložky

komplexná úloha

   13. – 17. máj

vlastný projekt

13. – 17. máj

Teoretická časť odbornej zložky

20. – 31. máj

Matematika

14. marec

20. – 31. máj

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 09. až 12. apríla 2024

Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 03. až 06. septembra 2024.

 

 

Urobím si maturitu v školskom roku 2023/2024

 

1.    Slovenský jazyk a literatúra

      Sylaby zo SJL na test

      Ukážky slohových prác

      Sylaby zo SJL na ústnu formu MS

 

2.   Anglický jazyk

     Špecifikácia MS z ANJ 2021

      Tematické okruhy (pdf, 257kB)

      Ukážky slohových prác z ANJ (pdf, 248kB)

 

 

3.    Praktická časť odbornej zložky

      Špecifikácia MS z PČOZ

 

 

4.    Teoretická časť odbornej zložky

      Špecifikácia MS z TČOZ

 

 

Maturita v kocke 

Časový interval maturitnej skúšky z jednotlivých predmetov

(v minútach)

Predmet

Externá

časť

Interná časť

Písomná forma

Ústna forma

príprava

odpoveď

Slovenský jazyk a literatúra

100´

150´

20´

20´

Anglický jazyk

B1

100´

60´

20´

20´

B2

120´

60´

20´

20´

Praktická časť

odbornej zložky

komplexná úloha

360´

vlastný projekt

20´

Teoretická časť odbornej zložky

30´

30´

Matematika

150´

20´

20´