jedáleň menu

      Pozor zmena!!!

Od 1. 2. 2024 sa menia režijné náklady zo 4€ na 5€

Pokyny pre stravníkov v Školskej jedálni SPŠD Košice

 1. Stravovanie v školskej jedálni
  1. Stravník zaplatí za jeden obed 2,10 €/deň a paušálny režijný príplatok 5,00 €/mesiac.

  2. Ak sa stravník odhlási z obeda, odpočíta sa mu príslušná suma v nasledujúcom mesiaci. Za nevyzdvihnutú a načas neodhlásenú stravu sa neposkytuje žiadna náhrada.
  3. Príspevok na stravovanie v ŠJ platí stravník mesačne šekom, trvalým alebo prevodným príkazom. Stravník je povinný vyplatiť stravné do 5-teho dňa príslušného mesiaca. Následne bude denne prebiehať elektronická kontrola zaplatenia stravného a v prípade nevyplatenej stravy elektronický systém upozorní stravníka na neuhradenú platbu za stravu.
 1. Správanie v školskej jedálni

V Školskej jedálni SPŠD Košice sa stravuje viac ako 550 stravníkov, preto je nutné, aby každý stravník bol disciplinovaný a dodržiaval nasledovné pravidlá:

  1. Obed sa vydáva od 12.00 do 14.40 h.
  2. Do ŠJ má povolený vstup len stravník prihlásený na obed v daný deň.
  3. Stravník sa postaví do radu, nepredbieha sa.
  4. Obed bude vydaný len po predložení čipovej karty. Pri nepredložení čipovej karty bude stravníkovi vydaný obed po 14.30 h.
  5. Počas pobytu v ŠJ stravník dodržuje pravidlá slušného správania.
  6. Po skonzumovaní obeda uvoľní stôl a odnesie použité taniere a príbor na vyhradené miesto.
  7. Vynášanie príborov, tanierov a pohárov zo ŠJ je zakázané!

Žiadame všetkých stravníkov, aby dodržiavali stanovené zásady v záujme plynulého stravovania, a tým prispeli k vytvoreniu príjemného kultúrneho prostredia.

NOVINKA – ELEKTRONICKÉ ODHLASOVANIE

Je v platnosti od 01.11.2023

–   každý stravník má na začiatku mesiaca naznačené obedy na celý mesiac

–   elektronické odhlásenie z obeda na nasledujúci deň je možné len do 14:00

–   v prípade, že sa obed nedá už odhlásiť – je možné si obed odobrať s ISIC kartou a z taniera preložiť do obedára, ostatné
dni je povinný stravník odhlásiť obedy elektronicky

–    dôrazne žiadame rodičov stravníkov, aby pri platení stravného cez internetbanking do poznámky zadali meno, priezvisko dieťaťa a triedu,
je to veľmi dôležité pri priradení platby za stravu správnemu stravníkovi, nakoľko školská jedáleň má 600 stravníkov

       stravné poprosíme zaplatiť do 5. v mesiaci –   prosíme o dodržanie termínu zaplatenia stravného – predchádzame tým nedorozumeniam pri pípaní kontrolky v jedálni pri kontrole zaplatenia stravného

        pozor – stravník si pri odobratí obeda označí ISIC kartu – bude vykonávaná dôrazná denná kontrola

       pokiaľ stravník zabudne ISIC kartu – obed mu bude vydaný po 14:30 hod.

       upozorňujeme stravníkov, ktorí majú neuhradené stravné za mesiac október – stravné majú pripočítané k stravnému za mesiac november.

      tak, ako svoje dieťa rodič písomne, záväzne prihlasuje na stravu, tak je potrebné tiež záväzné odhlásiť dieťa zo stravy. Školská jedáleň si bez záväzného odhlásenia dieťaťa nárokuje právo účtovať stravu až do dňa, kedy rodič dieťa odhlási. Nezaplatenie stravného, ktoré je zasielané na Vami uvedené mailové adresy, nepredstavuje pre rodiča nárok, že strava nebude dieťaťu účtovaná.

       odhlásenie mailomtelefonicky neakceptujeme

       všetky informácie ohľadom šekov a nového systému odhlasovania Vám poskytne ved. Šj. –  p. Hintošová , č.tel. : 055/6221890