Pokyny pre stravníkov v Školskej jedálni SPŠD Košice

 1. Stravovanie v školskej jedálni
  1. Stravník zaplatí za jeden obed 2,10 €/deň a paušálny režijný príplatok 4,00 €/mesiac.
  2. Každý stravník je povinný prihlásiť sa na obed a odhlásiť sa z obeda 24 hodín vopred.

V prípade plánovanej návštevy lekára a hromadných školských akcií (exkurzia, účelové cvičenie, súťaž, návšteva divadla, kina, školský výlet a pod.) je stravník povinný odhlásiť sa 24 hodín vopred do 14.30 hod. Iba v prípade náhleho ochorenia sa môžu stravníci odhlásiť z obeda mimoriadne ráno do 7.30 hod.

  1. Ak sa stravník odhlási z obeda, odpočíta sa mu príslušná suma v nasledujúcom mesiaci. Za nevyzdvihnutú a načas neodhlásenú stravu sa neposkytuje žiadna náhrada.
  2. Príspevok na stravovanie v ŠJ platí stravník mesačne šekom, trvalým alebo prevodným príkazom. Stravník je povinný vyplatiť stravné do 5-teho dňa príslušného mesiaca. Následne bude denne prebiehať elektronická kontrola zaplatenia stravného a v prípade nevyplatenej stravy elektronický systém upozorní stravníka na neuhradenú platbu za stravu.
 1. Správanie v školskej jedálni

V Školskej jedálni SPŠD Košice sa stravuje viac ako 550 stravníkov, preto je nutné, aby každý stravník bol disciplinovaný a dodržiaval nasledovné pravidlá:

  1. Obed sa vydáva od 12.00 do 14.40 h.
  2. Do ŠJ má povolený vstup len stravník prihlásený na obed v daný deň.
  3. Stravník sa postaví do radu, nepredbieha sa.
  4. Obed bude vydaný len po predložení čipovej karty. Pri nepredložení čipovej karty bude stravníkovi vydaný obed po 14.30 h.
  5. Počas pobytu v ŠJ stravník dodržuje pravidlá slušného správania.
  6. Po skonzumovaní obeda uvoľní stôl a odnesie použité taniere a príbor na vyhradené miesto.
  7. Vynášanie príborov, tanierov a pohárov zo ŠJ je zakázané!
  8. Na odhlasovanie z obedov je pri kancelárii vedúcej ŠJ umiestnený zošit, kde stravník napíše meno, priezvisko, triedu a dni, z ktorých sa odhlasuje z obeda.

Žiadame všetkých stravníkov, aby dodržiavali stanovené zásady v záujme plynulého stravovania, a tým prispeli k vytvoreniu príjemného kultúrneho prostredia.