Žiaci majú možnosť realizovať praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky (ďalej PČOZ MS) formou obhajoby vlastného projektu, t. j. spracovaním komplexnej odbornej práce (ďalej KOP). Predmetové komisie odborných predmetov ponúknu témy vhodné na spracovanie KOP.

Následne študent vyplní Prihlášku na formu PČOZ MS, v ktorej uvedie názov odbornej práce. Každému žiakovi v priebehu tvorby práce poskytuje pomoc konzultant.

Je potrebné, aby študent obhájil svoju prácu aj v školskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti.

Témy pre jednotlivé odbory