Čitateľská gramotnosť

Mgr. Jaroslava Szabariová

koordinátorka pre čitateľskú
gramotnosť

knihy

Čítanie vytvára u ľudí návyky a spôsobilosti, ktoré tvoria základ kritického myslenia.

Čitateľská gramotnosť má tvoriť kľúčovú zložku vzdelávania, má byť základom prípravy študentov na reálny život.

Na dosiahnutie lepších výsledkov žiakov v oblasti čitateľskej gramotnosti vo všetkých vzdelávacích predmetoch pripravujeme v priebehu školského roka rôzne aktivity:

 1. Účasť pedagógov na akreditovaných vzdelávacích programoch  organizovaných MPC
 2. Interné vzdelávanie pedagógov a ich individuálne štúdium
 3. Odovzdávanie získaných poznatkov na zasadnutiach vzdelávacích oblastí
 4. Krúžková činnosť vyučujúcich SJL
 5. Využívanie školskej knižnice ako centra rozvoja čitateľských zručností
 6. Dopĺňanie knižných jednotiek odbornej a umeleckej literatúry
 7. Zavedenie testových úloh so zameraním na čítanie porozumením
 8. Pri práci s textom (odborným, literárnym) využívať moderné stratégie
 9. Dotazníkový prieskum pre žiakov – zistiť názory žiakov na prácu s textom na vyučovaní konkrétneho predmetu
 10. Práca s talentovanými žiakmi zameraná na vlastnú literárnu tvorbu, recitáciu
 11. Exkurzia a prihlásenie sa do Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach
 12. Zapojenie sa do vyhlásených literárnych súťaží
 13. Realizácia školského kola Olympiády SJL a ANJ
 14. Zapojenie sa do súťaže o Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice
 15. Čo čítame? – prehľad čitateľského záujmu v jednotlivých triedach
 16. Knižný veľtrh – školský výmenný trh kníh
 17. Príprava jazykového a literárneho okienka
 18. Konzultácie pri prácach SOČ
 19. Iné aktivity podľa aktuálnej ponuky, záujmu

Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti nie je potrebné len pre úspešnosť žiaka vo všetkých stupňoch vzdelávania, ale je dôležité, aby žiak vedel uplatniť čitateľské spôsobilosti v každodenných životných situáciách a vo svojom budúcom povolaní.

 

Milé študentky, milí študenti,

radi čítate, študujete, potrebujete napísať odbornú prácu, chcete sa stretnúť so zaujímavými osobnosťami kultúrneho života, príjemne a užitočne stráviť voľný čas?

Toto všetko nájdete v knižnici Jána Bocatia  v Košiciach, na Hviezdoslavovej ul. 5.

Za poplatok 0,50 eur na rok pre študentov a pedagógov SPŠ dopravnej v Košiciach môžete využívať služby knižnice bezplatne.

Neváhajte, dvere knižnice sú pre vás otvorené!

Verejná knižnica J. Bocatia

VKJB