Finančná  gramotnosť

Koordinátor finančnej gramotnosti: Ing. Henrieta Šaššáková

Úlohou koordinátora je zabezpečiť rozvoj kompetencií, na základe ktorých bude žiak vedieť:

 • osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne,
 • osvojiť si vzťah medzi životnými potrebami a financiami ako prostriedku ich zabezpečenia,
 • prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia,
 • prijímať finančné rozhodnutia,
 • zhodnotiť základné otázky úspešnosti vo finančnej oblasti,
 • poznať zdroje osobných príjmov,
 • oboznámiť sa s daňovým a odvodovým systémom,
 • posúdiť význam boja proti korupcii, ochrany proti praniu špinavých peňazí,

Ciele finančného vzdelávania sa uplatňujú rôznymi metódami a formami:

 • diskusie
 • prednášky,
 • besedy,
 • situačné hry,
 • práca s internetom,
 • exkurzie
 • projekty

Tematické  okruhy :

 • Človek vo sfére peňazí
 • Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí
 • Plánovanie a hospodárenie s peniazmi
 • Úver a dlh
 • Sporenie a investovanie
 • Riadenie rizika a poistenie
 • Finančná zodpovednosť spotrebiteľov
 • Plánovanie, príjem a práca
 • Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov

Finančná olympiáda