Prehrať video

Študijný odbor:   3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

Štúdium:              4-ročné s maturitou


Smerovania:        elektrická trakcia a energetika

                               informačné a komunikačné technológie v doprave

Smerovanie sa vyberá na konci 2. ročníka.   

 

Odbor je vhodný pre každého, kto má záujem o:

 • elektrotechniku, informačné technológie, počítačové a sieťové
  systémy, telekomunikačné technológie, silnoprúdovú elektrotechniku
  a elektroniku, energetiku.

Po maturitnej skúške môže absolvent vykonať overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických  do 1000 V (vrátane bleskozvodov) ako elektrotechnik.


Absolvent elektrickej trakcie a energetiky sa uplatní:

 • v železničnej doprave ako strojvodca, ale aj pri opravách trakčných vozidiel, pri opravách a údržbe trakčných vedení (elektrickej trakcie),
 • v energetike pri výrobe, rozvode, údržbe a prenose elektrickej energie,
 • pri elektroinštaláciách obytných budov a rozvádzačov,
 • v oblasti výkonovej elektroniky pri montáži, údržbe a opravách polovodičových meničov,
 • pri výrobe, montáži a opravách elektrických pohonov,
 • ako elektrotechnik vo výrobe.

Absolvent informačných a komunikačných technológií v doprave sa
uplatní:

 • v telekomunikáciách pri montáži a oprave internetových
  a telekomunikačných sietí, pri aplikácii informačných
  a telekomunikačných technológií telekomunikačných služieb,
 • pri orientácii v globálnych informačných sieťach a v ľubovoľnom aplikačnom programe,
 • pri opravách, konfigurácii a inštalovaní základných súčasti PC,
 • ako elektrotechnik vo výrobe,
 • ako predajca navigačnej techniky, servisný technik v oblasti telekomunikácií a počítačov.


Alebo nastúpi na vysokoškolské štúdium elektrotechnického, dopravného alebo strojárskeho charakteru.

Vyučujúci elektrotechnických odborných predmetov majú vytvorené vlastné internetové stránky pre jednotlivé predmety. Táto metóda sa osvedčila hlavne v tejto  situácii, keď sa učí dištančne a žiaci predsa dostávajú úplné informácie najmä z maturitných predmetov. Odborné maturitné predmety – ako sú výkonová elektronika, elektroenergetika, elektrotechnické merania, elektrické zariadenia vozidiel a iné môžu sa žiaci učiť nielen z týchto internetových stránok, ale aj z mnohých skrípt a učebníc, ktoré si vytvorili vyučujúci v rámci rôznych projektov.

Ukážky týchto stránok:

Žiaci odboru Elektrotechnika v doprave a v telekomunikáciách počas niekoľkoročných projektov vyvinuli funkčný trenažér a simulátor elektrických rušňov, ktorý s programom Train simulátor dokáže skoro 100% simulovať na rôznych tratiach jazdu s elektrickým rušňom typu 363 a táto jazda môže reálne v čase simulovať nielen trať, ale aj cestovný poriadok. Podobné zariadenia  za medzinárodných výstavách / napr. Innotransv Berlíne / mali niekoľko stotisíc eurovú hodnotu/.

Pracovali na tom generácie študentov, najprv vyvinuli model vyrobený z dreva a snažili sa prepojiť s počítačom a s programom, ďalší študenti to zdokonaľovali a ten posledný model  je z originálneho rušňa a  elektronický modul, ktorý zabezpečuje prepojenie / vytvoril to žiak Damián Čambal/, sa dá využiť na rôzne pulty a dal by sa vyrábať pre rôzne organizácie, ktoré chce školiť svojich budúcich rušňovodičov. Tento trenažér často predvádzame na rôznych aktivitách a výstavách ako napr.: Rušňoparáda, Študuj dopravu, DOD a pod..

Vyskúšať si jazdu na vlaku pomocou tohto trenažéra na každej akcii vzbudzuje obrovský záujem, najmä z radov malých detí, v ktorých často zostáva sen pre budúcnosť, aby raz mohli túto prácu vykonávať.

ŠKOLA, KDE ZO SNOV SA STÁVA BUDÚCNOSŤ

Na škole sa nachádza špeciálna učebňa elektrických zariadení vozidiel, ktorá niekoľkých generácií učiteľov a žiakov tohto odboru. Bola v poslednej dobe prebudovaná a zmodernizovaná. Aj keď je to  trenažér staršieho rušňa – 182, ale je plne funkčná a tým je to unikátne zariadenie na území našej republiky

Ale aj napriek všetkým moderným vymoženostiam techniky, internetu a médií. sa snažíme v žiakoch  zachovať úctu k tradíciám a k historickým technickým zariadeniam z oblasti dopravy.

ARDUINO

V smerovaní Informačné a telekomunikačné technológie v doprave majú študenti predmet Mikroprocesorová technika.

V súčasnej dobe je vyučovanie na školách s elektrotechnickým zameraním orientovaná na programovanie rôznych elektrických zariadení, ako napríklad PCL, mikrokontroléry, HTML, mobilné aplikácie, … Na našej škole sme sa zamerali na mikrokontrolér Arduino, ktorý sme získali z projektu Orange nadácie. Pre predmet mikroprocesorová technika sme preto upravili osnovy tak, aby žiaci získali základné vedomosti o tomto druhu mikrokontroléra. Ak sa študent naučí programovať jeden druh mikroprocesora a ovláda aj iné programovacie jazyky, napr. C++, Python, je schopný jednoducho sa naučiť aj programovanie iných druhov.

Arduino je open-source platforma založená na mikrokontroléri ATMega od firmy Atmel a grafickom vývojovom prostredí, ktoré vychádza z prostredia Wiring (podobný projekt ako Arduino, teda doska s mikrokontrolérom a IDE) a Processing (prostredie pre vyučovanie programovania).

Žiaci pracujú so sadou, ktorá obsahuje okrem samotného Arduina rôzne komponenty, ako tlačidlá, snímače, diódy, motorčeky, ….

Na hodinách získajú základ a tým, ktorým sa takáto elektronika zapáči, pokračujú v zložitejších obvodoch a programoch v ročníkovej práci.

Ukážky prác žiakov:

Žiaci majú samozrejme možnosť pracovať aj pri počítačoch a to počnúc druhým ročníkom. Ide o predmety aplikovaná informatika a grafické systémy, kde si majú možnosť overiť svoje teoretické vedomosti pri návrhoch elektrotechnických schém, návrhoch dosiek plošných spojov, návrhoch elektroinštalácií ale aj v oblasti programovania.

A tu je niekoľko ukážok prác našich žiakov v rôznych aplikačných programoch:

 • Prostredie programu ProfiCAD – návrh elektrotechnickej schémy

 • Prostredie programu EAGLE – návrh elektrotechnickej schémy a následne návrh dosky plošných spojov

 • Prostredie programu PC Schematic – návrh elektroinštalácie v bytových priestoroch

 • …. a skúšame aj programovať v PYTHONE

Študenti odboru Elektrotechnika v doprave a v telekomunikáciách v predmetoch elektrické meranie a prax získavajú vedomosti zo základov merania a špecializovaných meraní podľa odborov. Pracujú v slaboprúdovom elektrolaboratóriu dodanom fy VarioLab+, ktoré nám dodala fy S.O.S elektronic. V laboratóriu využívame rôzne moderné prístroje ako elektronický kufríkHDS 250. V silnoprúdovom laboratóriu meriame transformátory, asynchrónny a synchrónny motor, výkonové súčiastky …

Prax je zameraná na elektroinštalácie, elektronické zapojenie, výrobu jednoduchých elektronických zariadení od návrhu až vyhotovenia výrobku.

Prax umožňuje našim žiakom získať základný súbor zručností potrebných pri prevádzke a údržbe železničných a cestných vozidiel, resp. vozidiel mestskej hromadnej dopravy osôb, ako aj pri prevádzke telekomunikačných a elektronických sústav.

Prax vykonávame v školských dielňach, v elektrotechnických laboratóriách, učebni EZV, v učebniach výpočtovej techniky, v Centre odborného vzdelávania.

Súvislú prax v štátnych a súkromných firmách zaoberajúcich sa elektrotechnikou.

Výučba v škole je dopĺňaná exkurziami na pracoviská spolupracujúcich firiem a na Katedre elektroenergetiky TUKE.

                                     

Vďaka tomu získajú lepší prehľad o ich budúcej profesii, môžu sa špecializovať.

Organizácia praktického vyučovania odbor 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

Jeho vyučovanie je orientované od 1. až do 3. ročníka štúdia. Počas vyučovania sú žiaci vedení k rozvíjaniu zručností a uplatneniu teórie v praxi, ktoré tí najlepší neskôr využívajú aj pre reprezentáciu školy na odborných súťažiach. Vyučovanie praxe je zamerané počas celého štúdia prierezovo na vytváranie teoretických a praktických zručností pre získanie odbornej spôsobilosti  v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. , na rešpektovanie zásad bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, princípy ochrany životného prostredia a ekológie, aplikáciu zásad čistoty a hygieny práce na pracovisku, dodržiavanie protipožiarnych opatrení, vedieť poskytnúť prvú pomoc pri úraze.Predmet sa vyučuje modulovo. V každom ročníku sú tri moduly.

V prvom ročníku :

 • Ručné opracovanie materiálu – obsahom modulu je ručné opracovanie materiálov, bezpečné používanie náradia a získanie manuálnych zručností
 • Základná elektrotechnická zručnosť –používanie meracích prístrojov, práca so spájkovačkou a s elektronickými súčiastkami, práca s katalógmi
 • Elektroinštalácie I. – základom je zoznamovanie s elektroinštalačným materiálom, jeho označovaním, farbami izolácie, práca s vodičmi, zapájanie zásuviek, spínačov a spotrebiča

V druhom ročníku :

 • ElektroinštalácieII. – obsahom modulu je elektroinštalácia bytových rozvodov
 • Elektronické obvody – oboznámenie sa zo základmi elektroniky – diódami, tranzistormi a inými súčiastkami, práca s nespájkovateľným poľom pri tvorbe elektrických obvodov
 • Praktická elektronika– základy práce s plošnými spojmi, vytváranie elektronických obvodov, základy programu Eagle

V treťom ročníku:

 • Výpočtová a riadiaca technika – základy práce s číslicovými obvodmi, uplatnenieBooleovej algebry, využitie softvéru, základy práce s hardwarom PC, základy práce s PLC a elektropneumatickým systémom FESTO,
 • Automatizácia, výkonová elektronika – zapájanie riadiacich obvodov trojfázových motorov a elektroinštalácia bytových rozvodov, elektronika elektrických hnacích vozidiel
 • Konštrukcia elektronických zariadení– Práca s programom EAGLE, zapájanie zložitejších elektronických obvodov, práca s plošnými spojmi a ich oživovaním, mikroprocesorová technika, kontrola funkčnosti elektrických zariadení,využívanie softvéru pre tvorbu technickej a technologickej dokumentácie, vyhotovenie základnej technickej dokumentácie v elektronickej podobe.

Partnerské firmy:

VSD, Cargo, ŽSR, ZSSK,  DPMK, Hitachi ABB PowerGrids, T-Systems, SOS electronics