Environmentálna výchova

koordinátor environmentálnej výchovy: Ing. E. Lazár

 

Účelom environmentálnej výchovy je vytvorenie, rozvíjanie a následné formovanie ekologického myslenia u študentov.

Vo výchovne – vzdelávacom procese sa zameriavame na ochranu životného prostredia, vytvorenie environmentálneho cítenia u žiakov a nevyhnutnej potreby šetriť prírodným bohatstvom.

enviro
Harmonogram  aktivít školy:

Na výpomoc učiteľom:

 • metodické materiály – Enviroprojekt  2004
 • internet
 • environmentálne minimum
 • environmentálna výchova
 • prezentácie

 Aktivity:

 • zapojenie čo najväčšieho počtu žiakov do úloh v rámci projektu RECYKLOHRY
 • zber gaštanov zo školského dvora pre ZOO Košice
 • SOČ s environmentálnou tematikou
 • besedy s členmi organizácií zameraných na ekológiu, environmentálnu výchovu a odpadové hospodárstvo
 • efektívne zapracovanie a následné využitie čo najväčšieho počtu  vypracovaných tém Enviroprojektu 2004 do odborných predmetov
 • zber papiera
 • súťaž Prezentácia alebo Ekoplagát na tému ALTERNATÍVNE DRUHY PALÍV V DOPRAVE
 • propagácia environmentálnej výchovy ( Ekonástenky, tvorba Ekoplagátov)
 • celoročná súťaž – Čistota tried
 • spolupráca s členmi Červeného kríža
 • exkurzie
 • návšteva výstav a podujatí s ekologickou a environmentálnou tematikou (napr. festival horských filmov v Poprade alebo Ekotopfilm v Košiciach )
 • aktivity Klubu priateľov Vysokých Tatier na dobrovoľníckych akciách najmä na OBNOVU TATIER