História Strednej priemyselnej školy dopravnej v Košiciach siaha do päťdesiatych rokov minulého storočia.

V školskom roku 1954/55 zasadlo do školských lavíc na SPŠ strojníckej prvých 39 žiakov v odbore bloky a spoje v železničnej doprave. V tomto období boli v Košiciach len dve priemyslovky – SPŠ strojnícka a stavebná. S rozvojom priemyslu na východe  Slovenska pribúdali na strojníckej priemyslovke nové odbory štúdia týkajúce sa aj dopravy. SPŠ strojnícka tak narástla na najväčšiu školu v republike – mala takmer 100 tried denného štúdia. Najprv sa oddelila SPŠ hutnícka a neskôr elektrotechnickádopravná.

Od školského roka 1967/68 začala SPŠ dopravná písať svoju samostatnú históriu.
Mala to zo všetkých novovzniknutých priemysloviek najťažšie – bola umiestnená do budovy bývalých kasární na Hlavnej 113 (vtedy Leninovej).  Začiatky boli ťažké. Kúrilo sa uhlím v železných peciach, okná netesnili
(v zime bol často na chodbách naviaty sneh),   sociálne zariadenia boli nevyhovujúce, v triedach aj v kabinetoch nebola voda. Vedenie školy muselo riešiť materiálne podmienky, budovať odborné učebne a stabilizovať učiteľský kolektív.

 

V školskom roku 1967/68 ukončili štúdium na škole prví maturanti v troch odboroch:

  • zabezpečovacia a oznamovacia technika v železničnej doprave,
  • elektrická trakcia a koľajnicové vozidlá v železničnej doprave,
  • železničná doprava a preprava.

 Postupne pribúdali odbory so zameraním na cestnú dopravu a prevádzkuekonomiku všetkých druhov dopráv. V priebehu rokov sa menili študijné odbory aj ich názvy. Najväčší počet odborov bol v školskom roku 2002/2003 – sedem.

S pribúdajúcimi rokmi sa na škole zlepšovali aj materiálno-technické podmienky.  Prebudovalo sa kúrenie najprv na elektrické a potom sa elektrické pece nahradili radiátormi. Vybudovali sa rozvody vody do tried a kabinetov. Vyriešilo sa stravovanie žiakov a učiteľov zriadením vlastnej školskej jedálne. Zlepšovali sa aj podmienky pre pedagogickú činnosť. Vybudovali sa učebne pre odborné, ale aj všeobecnovzdelávacie predmety.

Od 1. septembra 2013 boli k našej škole pripojené triedy bývalej SOŠ pôšt a telekomunikácií, ktorá bola vyradená zo siete stredných škôl. Štúdium odborov bývalej SOŠ PaT je už ukončené.

Počas existencie školy dokončilo štúdium vyše desaťtisíc študentov.

Riaditelia školy

Ing. Tibor Gál1.9.1967 – 31.7.1987
Ing. Štefan Pástor1.8.1987 – 30.6.1991
Ing. Jozef Kuczik1.7.1991 – 30.6.1994
Ing. Jozef Pavol1.7.1994 – 31.7.1994
Mgr. Mikuláš Kissi1.8.1994 – 30.6.2014
Ing. Peter Parimucha, PhD.1.7.2014 – 30.6.2019
Ing. Mária Weiszerová – poverená vedením školy1.7.2019  – 30.11.2019
Ing. Martin Hospodár1.12.2019  –