Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní

(konzultácie pre žiakov, rodičov, pedagógov)

Ing. Martina Veľasová

 

Konzultácie je nutné dohodnúť telefonicky alebo emailom.

Telefón:  055/727 70 18

Email:      velasova.m@gmail.com

drogy

Oblasť činností školskej koordinátorky

  • plnenie úloh školského poradenstva v otázkach prevencie závislostí a sociálno-patologických
    javov
  • monitoring – monitorovanie aktuálneho stavu a sociálnej klímy na škole z hľadiska zneužívania návykových látok a stavu nelátkových závislostí
  • rozvíjanie sociálnych a komunikačných zručnosti žiakov, empatie, prosociálneho správania, zdravého životného štýlu a duševného zdravia
  • zvyšovanie odolnosti žiakov voči sociálno-patologickým javom a závislostiam

Aktivity školskej koordinátorky:

  • spolupracuje s triednymi učiteľmi, rodičmi a ostatnými učiteľmi pri monitorovaní  a analyzovaní situácie a sociálnej klímy na škole
  • poskytuje preventívno-výchovné konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom
  • spolupracuje s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach, s Oddelením komunikácie a prevencie KR PZ v Košiciach, s RÚVZ v Košiciach a s Centrom pre liečbu drogových závislostí v Košiciach pri organizovaní preventívnych aktivít a edukačných podujatí

Nezabudnite!

„Človek si nemôže vybrať, ako sa cíti, ale môže si
vybrať, čo s tým urobí.“

Ak potrebujete anonymnú pomoc, obráťte sa na:

Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice

Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie