Logo projektu POP2

Národný projekt

„Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice sa úspešne zapojila do Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí
a žiakov II“. Projekt umožnil škole zamestnať od novembra 2020 na plný pracovný úväzok školskú psychologičku a od januára 2021 taktiež školského špeciálneho pedagóga na plný pracovný úväzok.
Realizátorom národného projektu je Metodicko-pedagogické centrum Bratislava. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Názov projektu:       „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“.
Prioritná os:              1. Vzdelávanie
Investičná priorita:   1.1. Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy
Špecifický cieľ:         1.1.1. Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov.

Národný projekt Pmáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov (PA), asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (AU) a členov inkluzívnych tímov.

Národný projekt bude trvať do 31.08.2022

Informácie o projekte