Výchovná poradkyňa

(pre žiakov, učiteľov a rodičov)

Mgr. Tamara Hézselyová

Konzultáciu s výchovnou poradkyňou je potrebné si vopred dohodnúť.

Kontakty:  telefón: 055/727 70 31, 

                   alebo 055/727 70 24

                   email: tamara.hezselyova@spsdopravnake.sk

logo inkluzívny tím

Oblasti činnosti výchovnej poradkyne:

 1. Starostlivosť o nadaných žiakov, o žiakov s výchovnými a vzdelávacími ťažkosťami, o žiakov so zdravotným znevýhodnením a ich evidencia
 2. Preventívne aktivity a riešenie už vzniknutých problémov
 3. Kariérne poradenstvo

Aktivity výchovnej poradkyne:

spolupracuje s triednymi učiteľmi a získava prehľad o výchovno-vzdelávacích problémoch, napomáha žiakom pri riešení otázok osobného, vzdelávacieho a profesionálneho vývinu a orientácie, poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým zamestnancom školy, žiakom a ich zákonným zástupcom, koordinuje výchovný proces školy a sprostredkuje služby škole (pedagogické, psychologické, informačné, sociologické a iné), spolupracuje s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a s centrom špeciálno-pedagogického poradenstva pri riešení problémových žiakov, s ÚPSVaR a pod. vykonáva konzultácie pre rodičov, žiakov a učiteľov v rámci predtým uvedených oblastí, uskutočňuje individuálne pohovory so žiakmi

 

Opatrenia pri zanedbávaní  povinnej školskej dochádzky

Opatrenia pri zanedbávaní povinnej školskej dochádzky sa realizujú  v súlade s § 144 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s § 5 ods. 11 a 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou č. 320/2008 Z. z. v znení neskorších noviel.  

 1. Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku. Žiakovi s ťažkým zdravotným postihnutím môže riaditeľ školy umožniť vzdelávanie v základnej škole až do konca školského roka,  v ktorom žiak dovŕši 18. rok veku. Od plnenia povinnej školskej dochádzky nemožno oslobodiť nikoho (§ 19 školského zákona).
 2. Za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky sa považuje, ak:
  1. zákonný zástupca neprihlási svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky,
  2. dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci.

     Zákonný zástupca dieťaťa sa tak dopúšťa priestupku v zmysle § 37 zákona č. 596/2003 Z. z.

 1. Pri podozrení zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky je triedny učiteľ povinný okamžite informovať člena vedenia školy.

Postup krokov pre triedneho učiteľa:

 1. Triedny učiteľ si dôkladne preštuduje a osvojí svoje povinnosti a postup pri riešení zanedbávania povinnej školskej dochádzky. S týmito skutočnosťami oboznámi žiakov na prvej triednickej hodine a rodičov na prvej schôdzi združenia rodičov. Toto usmernenie sa týka triednych učiteľov, ktorí majú žiakov v povinnej školskej dochádzke.
 2. Triedny učiteľ preukázateľným spôsobom (písomne) predvolá zákonných zástupcov žiaka v povinnej školskej dochádzke, ktorý má 4 neospravedlnené hodiny.
 3. Triedny učiteľ informuje o tejto skutočnosti riaditeľa školy.
 4. Stretnutie vedie triedny učiteľ, k spolupráci môže prizvať výchovného poradcu (podľa konkrétneho prípadu).
 5. Triedny učiteľ vedie stretnutie v dôvernej atmosfére, taktne, ale jasne deklaruje postoj školy k zanedbávaniu povinnej školskej dochádzky.
 6. Pokiaľ triedny učiteľ zistí, že sa rodič snaží zakryť vymeškanie dieťaťa, prípadne mu to sám rodič povoľuje, je potrebné, aby triedny učiteľ upozornil rodiča na plnenie povinností súvisiacich s povinnou školskou dochádzkou a informoval ho o možných ďalších sankciách (oznámenie obci i úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, komisionálne skúšky, prípadne opakovanie ročníka).
 7. V závažných prípadoch triedny učiteľ, resp. výchovný poradca môže ponúknuť rodičovi spoluprácu so školským psychológom.
 8. Triedny učiteľ sa dohodne so zákonným zástupcom na spôsobe vzájomnej informovanosti týkajúcej sa dochádzky žiaka do školy, na pravidelných konzultáciách
  v súvislosti s dochádzkou dieťaťa (prvý mesiac kontakt raz týždenne, neskôr – druhý a tretí mesiac – raz za dva týždne).
 9. Po rozhovore so zákonným zástupcom by mal pedagóg zrealizovať rozhovor aj so žiakom, ale odporúča sa zrealizovať takéto stretnutie so zákonným zástupcom aj spolu so žiakom.
 10. Triedny učiteľ urobí zo stretnutia zápis. Zápis má obsahovať dátum stretnutia, stručný obsah oznámenia, spôsob nápravy, príp. opatrenia, mená a podpisy zúčastnených (škola má formulár).

Postup krokov pre vedenie školy:

Ak sa zákonný zástupca žiaka v povinnej školskej dochádzke na stretnutie nedostaví, nereaguje na výzvy, nepreberá si poštu a zároveň žiak vymešká viac ako 15 neospravedlnených hodín v jednom kalendárnom mesiaci, riaditeľ školy je povinný zaslať informáciu o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky nasledujúcim inštitúciám:

 • ÚPSVaR – odboru sociálnych vecí a rodiny, oddeleniu hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok i oddeleniu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately;
 • obci, mestu, v ktorom má trvalé bydlisko zákonný zástupca žiaka – oddeleniu sociálnych vecí, kultúry a športu (v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. rieši obec priestupky vo veci zanedbávania plnenia povinnej školskej dochádzky).
 1. Ak žiak vymešká viac ako 60 neospravedlnených vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku, je obec povinná na základe oznámenia riaditeľa školy začať priestupkové konanie v súlade s § 37 zákona č. 596/2003 Z. z.
 2. V prípade, ak škola dodržala vyššie uvedený postup a aj napriek prijatým opatreniam sa školská dochádzka žiaka nezlepší a žiak vymešká viac ako 100 vyučovacích hodín bez náležitého ospravedlnenia, obec na základe oznámenie riaditeľa školy podáva podnety na trestné stíhanie zákonných zástupcov žiaka v povinnej školskej dochádzke súvisiace s ohrozovaním mravnej výchovy mládeže v zmysle § 211 ods. 1 písm. d) zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.       

Vypracovali:  Mgr. Tamara Hézselyová, výchovná poradkyňa

                        Mgr. Daniela Rozkošová, školská psychologička