loga projektu

Projekt:  „Prepojenie vzdelávania s praxou na SPŠD v Košiciach“

favicon

Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, 040 01 Košice

Druh projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Kód ITMS2014+: 312011AGS2

Trvanie projektu: august 2020 — december 2022

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

http://www.minedu.sk                      http://www.esf.gov.sk                       http://www.ludskezdroje.gov.sk                   www.spsdopravnake.sk

Základné informácie

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou na SPŠD v Košiciach

KÓD ITMS projektu:

312011AGS2

Kód výzvy:

OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01

Operačný program:

Ľudské zdroje

Konkrétny cieľ:

312010021 – 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Trvanie projektu:

od augusta 2020 do decembra 2022

Výška NFP:

146 680,89 EUR

Ciele a aktivity

Hlavný cieľ projektu:

Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce.

Aktivity projektu:

 1. realizácia extra hodín
 2. realizácia mimoškolskej činnosti vo forme krúžkovej činnosti
 3. realizácia pedagogických klubov
 4. realizácia riadenia projektu, vrátane finančného riadenia a monitorovania.

Cieľové skupiny: pedagogickí a odborní zamestnanci SPŠD v Košiciach žiaci SPŠD Košice vrátane žiakov so ŠVVP

Aktivita 1

V rámci tejto aktivity bude škola realizovať extra hodiny, ktoré doplnia vedomosti žiakov vo vyučovaných odboroch. Cieľom je lepšie pripraviť žiakov pre požiadavky praxe a budúcich zamestnávateľov. Škola plánuje zaviesť 10 nových – extra hodín:

 • Simulátor ŽSR
 • Internet vecí
 • Názorná elektronika
 • Elektroenergetika (Racionalizácia spotreby elektrickej energie)
 • Grafické systémy v strojárstve
 • Cvičenia z matematiky
 • Rozvoj jazykových zručností a čitateľskej gramotnosti v rámci extra hodín predmetu anglický jazyk
 • Praktická elektrotechnika
 • Diagnostika v autoservisnej praxi
 • Informatika v odbore (Zdokonalenie praktických zručností pri práci s počítačom pre spracovanie elektrotechnických meraní a ostatnej technickej dokumentácie)

Termín realizácie aktivity:

september 2020 – jún 2021 

september 2021 – jún 2022


Aktivita 2

V rámci tejto aktivity bude škola realizovať záujmové útvary (krúžky), ktoré sú zamerané na prepojenie vzdelávania s praxou a zlepšovanie prierezových kompetencií žiakov a poskytujú žiakom možnosti realizovať sa vo svojich odborných záujmoch. Škola plánuje 6 krúžkov:

 • Technický krúžok
 • Krúžok elektrotechnický
 • Krúžok praktická elektronika
 • Jazyková kultúra stredoškoláka – dopraváka I.
 • Jazyková kultúra stredoškoláka – dopraváka II.
 • Jazyková kultúra stredoškoláka – dopraváka III.

Termín realizácie aktivity:

október 2020 – jún 2021 

september 2021 – jún 2022


Aktivita 3

V rámci tejto aktivity bude škola realizovať pedagogické kluby bez výstupov, ktoré zefektívnia vzájomnú spoluprácu pedagogických a odborných zamestnancov, pomôžu rozvíjať ich kľúčové kompetencie a dosiahnuť vyššiu úroveň vzdelávacieho procesu v oblasti praktickej výchovy a prepojenia s praxou. Škola plánuje 4 pedagogické kluby:

 • Technika v dobe IKT
 • Angličtina pre učiteľov technických predmetov
 • Klub IKT zručností
 • IKT v automobilovom priemysle

Termín realizácie aktivity:

október 2020 – jún 2021 

september 2021 – jún 2022


Aktivita 4

Cieľom tejto aktivity je zabezpečiť koordináciu projektu vo vzťahu k vecným/odborným aktivitám projektu pre obe cieľové skupiny.

V súlade s Manuálom pre informovanie a komunikáciu bude škola zabezpečovať publicitu projektu prostredníctvom informačných plagátov, prostredníctvom internetovej stránky našej školy, cez sociálne siete a označovaním písomných výstupov projektu príslušnými logami.

Termín realizácie aktivity:

august 2020 – december 2022