Inovácia pedagogických praxí na UPJŠ zameraná na cielený rozvoj profesijných kompetencií budúcich učiteľov (IPPU)

Naša škola je cvičnou školou pre študentov UPJŠ

 

Cieľom projektu je prispieť k skvalitneniu praktickej profesijnej prípravy študentov učiteľských študijných programov na UPJŠ v Košiciach. Pre dosiahnutie cieľa je potrebné efektívnejšie prepojiť vysokoškolskú prípravu študentov učiteľstva s praktickou výučbou realizovanou v rámci praxe v cvičných školách.

projekt_UPJŠ

Cieľom projektu je prispieť k skvalitneniu praktickej profesijnej prípravy študentov učiteľských študijných programov na UPJŠ v Košiciach. Pre dosiahnutie cieľa je potrebné efektívnejšie prepojiť vysokoškolskú prípravu študentov učiteľstva s praktickou výučbou realizovanou v rámci praxe v cvičných školách. Definovať rozsah a obsah portfólia praktických skúseností absolventa učiteľského štúdia, ktoré získa v rámci pedagogických praxí a implementovať portfólio v rámci inovácií výstupovej pedagogickej praxe. Pre pedagogických zamestnancov cvičných škôl vytvoriť podporné vzdelávacie materiály zamerané na implementáciu inovatívnych stratégií a metód vyučovania do vzdelávacieho procesu na cvičných školách. 

Predpokladaný počet mesiacov realizácie hlavnej aktivity projektu: 36 mesiacov 

Miestom realizácie projektu je UPJŠ v Košiciach. 

HLAVNÁ AKTIVITA PROJEKTU: 

Inovácia pedagogických praxí a tvorba vzdelávacích materiálov zameraná na cielený rozvoj profesijných kompetencií budúcich učiteľov 

Prípravu študentov učiteľstva ako profesionálov je možné deliť na dve základné časti – teoretickú (akademickú) a praktickú. Vzdelávacia prax na Slovensku ukazuje na nedostatočnú praktickú profesijnú prípravu, ktorá by mala tvoriť ťažisko prípravy budúceho učiteľa, mala by mu umožniť v čo najširšom možnom rozsahu aplikovať, overiť, reflektovať teoretické poznatky do vzdelávacej praxe a znovu ich uchopiť na kvalitatívne vyššej úrovni. Zároveň tak výrazne ovplyvniť formovanie jeho postojov k učiteľskému povolaniu, jeho profesijnú identitu a vnímanie vlastnej profesijnej zdatnosti ako učiteľa. 

Výskumy (Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií, Združenie samosprávnych škôl Slovenska, Spoločnosť pre predškolskú výchovu, In Kosová et al., 2015; Sokolová, 2015; Šuťáková a Ferencová, 2017) poukazujú na pomerne nekonzistentné výsledky týkajúce sa postojov budúcich učiteľov k učiteľskému povolaniu, na problémové oblasti, na ktoré sa budúci (ale aj začínajúci) učitelia necítia byť dostatočné pripravení, ako aj na nedostatočné prepojenie akademickej a profesijnej prípravy (príprava je silne akademická). 

Podaktivita 1 Inovované pedagogické praxe – inovácia a overenie existujúcich druhov pedagogických praxí v rámci študijných programov VŠ 

Etapa 1   Implementácia kritérií pre výber cvičnej školy a cvičných učiteľov, aktualizácia siete cvičných škôl UPJŠ 

Etapa 2   Analýza hodnotení pedagogickej praxe študentov učiteľských študijných programov 

Etapa 3   Návrh a implementácia portfólia praktických skúseností študenta učiteľského štúdia 

Podaktivita 2 Tvorba podporných vzdelávacích materiálov pre pedagogických zamestnancov cvičnej školy 

Etapa 4   Tvorba vzdelávacích materiálov pre cvičných učiteľov zameraných na implementáciu inovatívnych stratégií a metód vyučovania 

Cieľová skupina: 

Cieľovou skupinou sú študenti učiteľských študijných programov (učiteľstvo akademických predmetov) FF a PF UPJŠ, ktorí budú realizovať všetky 4 typy pedagogických praxí: 

 • Hospitačná náčuvová pedagogicko-psychologická prax (MPPa – v trvaní 6 dní počas 6 týždňov, s rozsahom 12 hospitácií na vyučovacích hodinách cvičného učiteľa), 
 • Výstupová priebežná prax (MPPb – v trvaní 12 dní počas 12 týždňov, s rozsahom 11 hospitácií na vyučovacích hodinách a 1 samostatného výstupu na jeden vyučovací predmet), 
 • Výstupová súvislá prax I. (MPPc – v trvaní 4 týždňov, s rozsahom 6 hospitácií na vyučovacích hodinách cvičného učiteľa a 18 samostatných výstupov na jeden vyučovací predmet), 
 • Výstupová súvislá prax II. (MPPd – v trvaní 6 týždňov, s rozsahom 8 hospitácií na vyučovacích hodinách cvičného učiteľa a 30 samostatných výstupov na jeden vyučovací predmet). 

Predpokladaný počet zapojených študentov je 160.

Aby bolo možné zrealizovať hlavnú aktivitu projektu v plnom rozsahu a na požadovanej úrovni, je potrebné implementovať v rámci dvoch podaktivít nasledovné štyri etapy projektu: 

V rámci prípravy študentov učiteľských študijných programov na UPJŠ v Košiciach sa snažíme o stotožnenie študentov (budúcich učiteľov) s inovatívnymi stratégiami a metódami vyučovania. Spätná väzba realizovaná pravidelne po absolvovaní jednotlivých typov pedagogických praxí na UPJŠ však poukazuje na to, že osobná skúsenosť študentov z vyučovacieho procesu v základnej a strednej škole je spravidla spojená s tradičným výkladom, dôrazom na zapamätávanie a dominantnou rolou učiteľa. Ako problematická sa v rámci realizácie pedagogických praxí študentov javí aj nedostatočná súčinnosť medzi inovatívnosťou vysokoškolskej prípravy a praxou študenta v cvičnej škole, jasne definovaný dopyt, koordinácia pôsobenia na budúceho učiteľa a cielenejší rozvoj jeho profesijných kompetencií počas všetkých druhov praxí. 

Cviční učitelia sa značnou mierou podieľajú na profesijnom rozvoji študenta. Ako mentori „vedú“ študenta od stanovenia plánu praxe (rozvrh, cieľová skupina, obsah vyučovacích hodín, vyučovacie metódy, organizačné formy a pod.), prediskutovania prípravy na vyučovaciu jednotku so študentom, až po rozbory študentových výstupov a ich hodnotenia či rozvíjania kompetencií študenta, vedenia študenta k sebareflexii a vytvárania príležitostí pre jeho ďalší profesijný rozvoj (Nešpor, Lukáš, 2004). Rovnako pôsobia pre študentov učiteľstva ako vzory profesionálov, informátori, tréneri, pozorovatelia, poskytovatelia spätnej väzby a v neposlednom rade ako radcovia poskytujúci cenné rady týkajúce sa každodenného života v školskej triede, povzbudzujúci a pomáhajúci im zvládať počiatočné ťažkosti predovšetkým pri vyučovacom procese (Orosová, 2017). 

Cviční učitelia prispievajú k tvorbe pozitívnej pracovnej klímy študenta učiteľstva počas pedagogickej praxe. Svojim pozitívnym prístupom a otvorenosťou k inováciám vo vzdelávacej praxi vytvárajú študentovi priestor pre aplikáciu rôznych inovatívnych stratégií a metód vyučovania, ktoré študent teoreticky ovláda. Avšak za predpokladu, že cviční učitelia s inovatívnymi stratégiami a metódami vyučovania vedia efektívne pracovať a sami ich aktívne vo výučbe realizujú. 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti cieľom projektu je prispieť k skvalitneniu praktickej profesijnej prípravy študentov učiteľských študijných programov na UPJŠ v Košiciach predovšetkým: 

 • prepojením vysokoškolskej prípravy študentov učiteľstva s praktickou výučbou realizovanou v rámci praxe v cvičných školách; 
 • definovaním rozsahu a obsahu portfólia praktických skúseností absolventa učiteľského štúdia; 
 • implementáciou inovatívnych stratégií a metód výučby (obsah portfólia praktických skúseností) do existujúcich výstupových pedagogických praxí študentov učiteľstva; 
 • tvorbou podporných vzdelávacích materiálov pre pedagogických zamestnancov cvičných škôl zameraných na implementáciu inovatívnych stratégií a metód vyučovania do vzdelávacej praxe. 

Predpokladané výstupy projektu sú:

 • aktualizovaná sieť cvičných škôl a cvičných učiteľov UPJŠ, 
 • výskumná štúdia aktuálneho hodnotenia pedagogických praxí študentov učiteľstva samotnými študentami a cvičnými učiteľmi, 
 • portfólio praktických skúseností, ktoré by mal študent učiteľstva získať v rámci inovovanej výstupovej priebežnej a súvislej praxe, 
 • učebnica s praktickými metodikami pre implementáciu inovatívnych stratégií a metód vyučovania cvičného učiteľa v rámci vzdelávacieho procesu na cvičných školách. 

Vytvorené podporné vzdelávacie materiály budú zverejnené na webovom sídle UPJŠ s uvedením licencie CC BY.