Odovzdanie práce KOP – marec 2024

(konkrétny dátum bude upresnený podľa termínu SOČ)

SMERNENIE NA REALIZÁCIU
PRAKTICKEJ ČASTI ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY (PČOZ MS) formou obhajoby vlastného projektu (spracovaním KOP)

 

Do 14. 09. príslušného školského roka vyhlásia predmetové komisie odborných predmetov témy, ktoré sú vhodné na spracovanie PČOZ MS formou obhajoby vlastného projektu.

Na základe zvolenej témy odovzdá žiak do 29. 09. príslušného školského roka vyplnenú Prihlášku na formu PČOZ MS, v ktorej svojím podpisom potvrdí výber témy KOP.
KOP je zameraná podľa  študijného odboru  a potrieb praxe. Počas štúdia rieši žiak KOP individuálneV odôvodnených prípadoch (v súvislosti s náročnosťou a rozsahom KOP) predmetová komisia schvaľuje skupinové spracovanie (max. 2 študenti v skupine).

Autorom  KOP je žiak a  jeho  samostatná práca nesmie byť plagiátom. Žiak, ktorý je uvedený ako autor, je pôvodcom práce a preberá zodpovednosť za jej obsah. Každá téma KOP má stanoveného konzultanta. Konzultant pomáha študentovi orientovať sa v odbornej literatúre, posudzuje osnovu práce a
jej logickú štruktúru, sleduje a kontroluje celý priebeh tvorby práce.

Podľa harmonogramu tvorby KOP využíva žiak počas spracovania práce konzultácie dohodnuté s konzultantom v rozsahu min. 7 hodín. Účasť na konzultáciách prezenčne alebo dištančne musí byť zaznamenaná na Konzultačnom hárku k spracovaniu KOP.

 

Podmienky na realizáciu KOP:

1. účasť v školskom kole SOČ
2. odovzdanie práce s náležitosťami SOČ/KOP 
do XX. 02. 2024
3. obhajoba SOČ v školskom kole  XX. – XX. 02.  2024
4. termín odovzdania KOP po zapracovaní pripomienok je do
XX. 03. 2024

 

HARMONOGRAM TVORBY KOP

 

september

výber témy

október

stanovenie obsahu
a štruktúry práce, orientácia v odbornej literatúre

november

vypracovanie 40 – 60
% rozsahu práce

december

vypracovanie 60 – 80
% rozsahu práce

január

vypracovanie nad 80 %
rozsahu práce

február

úprava KOP na postup
a obhajobu v školskom kole SOČ

marec

doplnenie
a úprava KOP na obhajobu PČOZ MS, príp. na postup do vyššieho kola SOČ

 Ďalšie dokumenty na stiahnutie:

 

Smernica 3/2022

Prihláška na formu MS

Náležitosti práce

Konzultačný hárok

Šablóna KOP

Usmernenie priebehu PČOZ MS1724