DOD 12. 02. 2021 Žilinská univerzita – Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilina

Dobrý deň,

 

bohužiaľ preventívne opatrenia UVZ neumožňujú Vás pozvať osobne na Deň otvorených dverí, ktorý bude 12. februára 2021 online.

Prezentácie o štúdiu na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilina začnú od 10:00 a od 11:00 bude prezentácia študijných programov:

  • cestná doprava,
  • zasielateľstvo a logistika,
  • expertízna činnosť v cestnej doprave.

Stačí kliknúť na nasledujúci odkaz:

https://skr.sk/iLY8 a prípadne:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjFhNTg2MmEtYzhiNy00ODBmLTllM2YtN2U4MjlhMjRjYzEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228324ff4b-14c8-4bf5-b07e-a0713179f37e%22%2c%22Oid%22%3a%229de1b2c7-1cd9-4ce3-92f0-61daffe080a0%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 

Možnosť položiť otázku k štúdiu bude možné cez chat až do 18:00.

S pozdravom

 

prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

Vedúci katedryŽilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Katedra cestnej a mestskej dopravy

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 3500, fax: +421 41 513 1523

e-mail: Jozef.Gnap@fpedas.uniza.sk

Bližšie informácie:

pozvánka na DOD UNIZA