logo SOČ

Organizačné pokyny 43. ročníka SOČ

  1. V zmysle smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č 23/2017 o súťažiach, vyhlasuje MŠVVaŠ SR 43.ročník súťaže SOČ. Súťaž sa opäť uskutoční v školských, okresných, krajských kolách a vyvrcholí celoštátnou prehliadkou.
  2. Vzhľadom na pretrvávajúcu epidemiologickú situáciu a obmedzeniam, sa pravdepodobne tento ročník uskutoční dištančne, resp. kombinovane.
  3. Forma súťaže bude podľa metodických pokynov ako po iné roky, novinkou je, že každý súťažiaci okrem textu a príloh, ktoré považuje za potrebné pre svoj projekt, vloží do prihlášky aj link na prezentáciu (videoprezentácia práce v dĺžke 2-3 minúty) – prezentácia je povinná(tzn.: žiak ju musí mať pripravenú už pri nahrávaní prihlášky+príloh do e-systému).

Okrem štúdia práce bude mať hodnotiaca komisia k dispozícii túto prezentáciu vopred, pred rozhodovaním. Zároveň sa uskutoční aj on-line diskusia k problematike medzi žiakmi a členmi komisie (všetci v odbore sa budú počuť a vidieť).

 

Pri písaní prác má žiak  postupovať na základe Metodickej príručky SOČ 2018, a naviac pre tento ročník  bol vydaný dodatok do metodickej príručky (https://siov.sk/sutaze/stredoskolska-odborna-cinnost)

 

ZMENA  ORGANIZAČNÝCH POKYNOV školského  kolo SOČ  2020/2021

Na základe epidemiologickej situácie a dištančnej formy výučby  sa mení organizácia školského kola SOČ takto:

  • v termíne do 03.03.2021 je potrebné záväzné prihlásenie  prostredníctvom správy edupage Ing. A. Kentošovej alebo  mailom  na e-mailovú adresu socspsd@gmail.com
  • v termíne do 05.03. 2021 do 12. 00 hod. v elektronickej podobe zaslať  mailom prácu na e-mailové adresu : socspsd@gmail.com

Termínovník

  Školské kolo

5.3.2021

  Nahratie prác do e-systému, uzatvorenie e-systému

do 11.3.2021

  Krajské kolo SOČ

31.3.2021

 Celoštátna prehliadka SOČ

  (v prípade prezenčnej formy: SPŠ stavebná, Trenčín)

27. – 30. 4.2021