Adaptačné intervencie mladých

 

V decembri 2021 sa naši žiaci zúčastnili vzdelávacej súťaže „ Adaptačné intervencie mladých„ organizovanej Karpatským rozvojovým inštitútom a Útvarom hlavného architekta mesta Košice. Na úvodnej prednáške sa žiaci oboznámili s dopadmi klimatickej zmeny na lokálnej úrovni – v meste Košice. Cieľom bolo zapojiť mladých ľudí do implementácie Adaptačného plánu mesta Košice.

 

Do súťaže boli prihlásené z našej školy 4 práce:

  • Chladenie pomocou vodných tokov na uliciach mesta (Michaela Tomašurová, III.PA) ,
  • Adaptácia na zmenu klímy v meste Košice (Adrian Mitro, II.P)
  • Vrátenie trolejbusov do mesta Košice (Sandra Hurtová, II.P)
  • Odrazové svetlá na budovách (Adriána Tiszová, Natália Sesztáková, Lukáš Bak, Lucia Tóthová, II.P)

Z ktorých  odborná porota ocenila prvé dve vecnými darmi, ktoré si osobne prevezmú v priestoroch magistrátu.

 

Ing. Miriam Durná

učiteľka odborných predmetov