jedáleň

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste č. 01/2021


„Pomocná sila v kuchyni“


Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: pomocná sila v školskej jedálni.


Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme:

 • ukončené nižšie stredné odborné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie, základné vzdelanie,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • hygienické minimum a zdravotný preukaz výhodou.

Iné kritériá a požiadavky:

 • skúsenosti s výdajom jedál výhodou,
 • odborná spôsobilosť výhodou,
 • samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť.


Platové podmienky:
Plat bude určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením vlády SR č. 354/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činnosti pre výkon práce vo verejnom záujme: od 686,50 € mesačne + osobné ohodnotenie.
Zoznam požadovaných dokladov:

 1. písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
 2. profesijný životopis,
 3. kópie dokladov o vzdelaní,
 4. písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Predpokladaný termín nástupu : 16. august 2021


Termín podania žiadosti: do 30. júna 2021

 

Adresa: Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, 040 01 Košice.

 

Žiadosť je možné podať aj osobne alebo emailom na adresu: spsdke@spsdopravnake.sk
Oznamovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberu uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

 


Informácia o spracúvaní osobných údajov:
Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.


Kontaktná osoba:
Iveta Hintošová, vedúca ŠJ
055/6221890