Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste:

Pozícia: ekonomicko-administratívny pracovník

Pracovný pomer:  na dobu určitú (1 rok, s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú)

Úväzok: plný pracovný úväzok

Predpokladaný termín nástupu: 01. 09. 2023

Kontakt: 055 / 72 770 22, mail: spsdke@spsdopravnake.sk

Miesto výkonu práce: Hlavná 113, Košice

 Kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • úplné stredné vzdelanie ekonomické, resp. vysokoškolské vzdelanie v ekonomickom odbore I., alebo II. stupňa,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • odborná prax výhodou,
 • znalosť legislatívy v oblasti personalistiky a miezd v oblasti verejnej správy výhodou,
 • skúsenosti s administratívnou agendou,
 • práca s PC (Office, internet),
 • zdravotná spôsobilosť,
 • bezúhonnosť.

 

Pracovná náplň:

 • sledovanie evidencie pracovného času, sledovanie a vykazovanie dochádzky, dovoleniek, náhradného a pracovného voľna zamestnancov, vyhotovenie prehľadov dochádzky, vypracovanie podkladov pre zúčtovanie mzdy,
 • vybavovanie administratívnej agendy školy, vykonávanie pokladničných prác, zabezpečovanie spisovej služby organizácie,
 • vyhľadávanie, triedenie a označovanie spisov podľa vnútroorganizačných pravidiel, archivovanie a skartácia bežných spisových materiálov, evidencia a výdaj vysvedčení, vyhotovovanie odpisov a duplikátov vysvedčení a ich evidencia,
 • zaobstarávanie a evidencia tlačív súvisiacich so žiakmi školy a vyučovacím procesom,
 • obsluha telefónnej ústredne, kopírovacieho stroja,
 • samostatná odborná práca v oblasti personálnej politiky v prepojení na problematiku odmeňovania a vedenia personálnej a mzdovej agendy v plnom rozsahu,
 • ovládanie ekonomického programu WinPAM a komplexné spracovanie miezd. 

Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od platovej triedy a dosiahnutého stupňa vzdelania (od 936 € pre SŠ, od 1 007,50 € pre VŠ ) + osobný príplatok.

 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:

 • zodpovednosť, dôslednosť, spoľahlivosť, diskrétnosť, schopnosť zvládať záťažové situácie, flexibilita, schopnosť tímovej spolupráce aj samostatnej práce, príjemné a profesionálne vystupovanie, lojálnosť voči zamestnávateľovi.

 Zoznam požadovaných dokladov:

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • Profesijný štruktúrovaný životopis,
 • Kópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania  spolu so životopisom a ostatnými dokladmi môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu spsdke@spsdopravnake.sk do 31. 07. 2023. Rozhoduje dátum prijatia žiadosti do zamestnania. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

 

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

 

 

Autor/zdroj: Ing. Martin Hospodár, riaditeľ školy