hodnotenie

Ukončenie klasifikácie za 1. polrok šk. roka 2020/2021 je 26.01.2021