Prijímanie na vzdelávanie v SŠ

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať 2 prihlášky aj na 2 odbory vzdelávania tej istej SŠ.

Prijímacia skúška

  • pozostáva z overenia vedomostí z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. 
  • Prijímacie skúšky do SŠ sa konajú v 2 termínoch v druhom úplnom májovom týždni v pondelok a vo štvrtok.

Riaditeľ SŠ pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred termínom ich konania.

Riaditeľ SŠ po prerokovaní v pedagogickej rade školy určí:

  • formu prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v ZŠ,
  • jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia
    na štúdium pre oba termíny prijímacieho konania.
Bez prijímacej skúšky

Pri prijímaní žiaka, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %, rozhoduje riaditeľ školy bez prijímacej skúšky.

Riaditeľ SŠ odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky najneskôr 7 dní pred termínom konania prijímacích skúšok.

Prijímacie skúšky:

Výsledky prijímacej skúšky do 1. ročníka SŠ platia len v školskom roku, pre ktorý sa skúška vykonala.

O prijatí uchádzača na SŠ rozhodne riaditeľ SŠ na základe výsledkov prijímacieho konania. Na zabezpečenie prípravy, priebehu a spracovania výsledkov prijímacích skúšok
a na posúdenie študijných predpokladov uchádzačov riaditeľ zriaďuje prijímaciu komisiu ako svoj poradný orgán.

Riaditeľ SŠ pri rozhodovaní o prijatí zohľadní, že uchádzač je úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania, o ktorý sa uchádza, a na výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov ZŠ.

Riaditeľ SŠ zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania do 3 pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky. Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.

Bol som prijatý, čo teraz?

Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi SŠ termín, miesto a spôsob zápisu
na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. SŠ vykoná zápis prijatých uchádzačov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium na SŠ, na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná ZŠ. Zápisný lístok si ponechá SŠ, na ktorú sa uchádzač zapíše. Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné.

Čo v prípade, že ma neprijali?

Proti rozhodnutiu riaditeľa SŠ o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Druhé kolo

Riaditeľ SŠ po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried 1. ročníka. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 6. júna. Prijímacia skúška sa koná v treťom úplnom júnovom týždni v utorok.