POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ PODĽA ZÁKONA Č. 211/2000 Z.Z. O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM.

Povinné poskytovanie informáciíStredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, 04001 Košice, ako povinná osoba zabezpečuje poskytovanie informácií v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len zákon)
každému, kto o ne požiada.

Zabezpečenie a spôsob poskytovania informácií je upravené listom riaditeľa Strednej priemyselnej školy dopravnej zo dňa 01.09.2006 „Postup pri získavaní informácií podľa zákona o slobode informácií“. Stredná priemyselná škola dopravná vydala sadzobník úhrad nákladov súvisiacich s poskytovaním informácií ktorý škola uplatňuje len v prípadoch väčšieho množstva kópií, prípadne poskytnutia CD médií, resp. médií s nahratými informáciami.
Základná škola neposkytuje tretím osobám osobné údaje žiadateľa, ani ich inak nezverejňuje, čím je zabezpečená ochrana osobných údajov v zmysle zákona č.428/2002 o ochrane osobných údajov.

Žiadosti o poskytnutie informácií podľa zákona sú vybavované v zmysle § 17 ods.1 v lehote najneskôr do 8 pracovných dní (zo závažných dôvodov môže byť lehota predĺžená o najviac 8 pracovných dní – podľa §17 ods. 2).
Žiadosti, ktoré nemajú charakter informácie podľa zákona (povinná osoba nemá požadovanú informáciu k dispozícii, resp. ju musí vytvárať) sú vybavené listom s oznámením, že žiadosť nespadá pod režim zákona o slobode informácií.

Zákon o slobode informácií neukladá povinnej osobe povinnosť vytvárať na základe žiadosti žiadateľov informácie, ktoré v momente podania žiadosti neexistujú. Povinná osoba nie je povinná robiť s informáciami, ktoré už má k dispozícii, operácie, ktoré by viedli ku vzniku informácií, ktoré boli síce požadované žiadateľom, avšak ktoré v momente podania žiadosti ešte neexistovali. Inými slovami, povinná osoba nie je na základe žiadosti o informácie povinná spracovávať už existujúce informácie takým spôsobom, že sa z nich po spracovaní stanú kvalitatívne odlišné resp. nové informácie.

Pokiaľ žiadosť obsahovo nespadá do pôsobnosti Strednej priemyselnej školy dopravnej, Hlavná 113, 04001 Košice a má vedomosť do pôsobnosti ktorého rezortu štátnej správy žiadosť spadá, odstúpi ju príslušnému orgánu štátnej správy – inej povinnej osobe.

Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, 04001 Košice podľa zákona poskytuje výlučne informácie ktoré má k dispozícii.

Žiadosti o poskytnutie informácií sú prijímané:
   písomne (poštou),
   faxom,
   elektronickou poštou (e-mailom)
   telefonicky alebo osobne (ústne)
 
 
Kontakt:
   Stredná priemyselná škola dopravná
   Hlavná 113, 04001
   Košice – mestská časť Staré Mesto
   telefón: 055 / 727 70 11
   e-mail: info@spsdopravnake.sk
 
Zodpovedný pracovník: Ing. Martin Hospodár