Oznámenie o voľnom pracovnom mieste č. 02/2021

„učiteľ informatiky“

 

Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice,  zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, informuje o voľnom pracovnom mieste:

 

Pozícia: učiteľ informatiky na 45,45% úväzku (10 hodín týždenne)

Kategória: učiteľ strednej školy

Kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – odbor matematika, informatika v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • ovládanie štátneho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • kópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Špeciálna požiadavka:

programovanie v programe PYTHON

 

Pracovný pomer:

  • doba určitá od 1. september 2021 do 31. 8. 2022, s možnosťou následného predĺženia na dobu neurčitú

Platové zaradenie a plat: Plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov , v súlade so zákonom 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

 

Termín podania žiadosti:    do 20. augusta 2021

 

Adresa: Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, 040 01 Košice.  Žiadosť je možné podať aj osobne alebo emailom na adresu: spsdke@spsdopravnake.sk

Oznamovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberu uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

 

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.