Učiteľ elektrotechnických predmetov

 

Riaditeľ Strednej priemyselnej školy dopravnej, Hlavná 113, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka odborných elektrotechnických predmetov v zmysle § 11, ods. 1 zákona č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Kategória: učiteľ strednej školy

Pozícia: učiteľ odborných elektrotechnických predmetov na plný úväzok

Dátum predpokladaného nástupu: od 01. 09. 2023    

                       

Zoznam požadovaných dokladov:

·         písomná žiadosť o prijatie do zamestnania,

·         profesijný životopis,

·         kópie dokladov o ukončenom vzdelaní,

·         písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce:

·         vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov stupňa podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v odbore elektrotechnika,

·         bezúhonnosť – čestné vyhlásenie  o bezúhonnosti podľa §15 Zákona č. 138/2019 Z. z.,

·         zdravotná spôsobilosť,

·         ovládanie štátneho jazyka.

 

Základné odborné požiadavky:

·         pokročilá znalosť práce s počítačom,

·         pokročilá znalosť kancelárskeho balíka MS Office (Word, Excel, Powerpoint),

·         zameranie na silnoprúdovú elektrotechniku.

 

Rozšírené požiadavky (výhoda):

·         vítaná znalosť v oblasti elektroenergetiky, elektrickej trakcie a elektrických pohonov,

·         vítaná znalosť v oblasti železničnej dopravy,

·         znalosť anglického, resp. iného svetového jazyka je výhodou,

·         ukončené doplnkové pedagogické štúdium je výhodou.

 

Iné kritériá a požiadavky:

·         osobnostné a morálne predpoklady

 

Platové zaradenie a plat: Plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov: od 1037 € mesačne podľa dosiahnutého vzdelania + zvýšenie tarifného platu podľa počtu rokov praxe uchádzača. 

 

GDPR

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

 

Voľné pracovné miesto je na dobu určitú, s nástupom podľa dohody, od 01. 09. 2023 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou na adresu školy:

Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, 040 01 Košice,

alebo elektronicky na e-mail: spsdke@spsdopravnake.sk

alebo doručiť osobne na sekretariát riaditeľa školy, najneskôr 07. 07. 2023.

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.

 

Kontaktná osoba:

Ing. Martin Hospodár, riaditeľ školy

Telefón : 055/72 770 22 / e-mail: spsdke@spsdopravnake.sk